Stiftet den 6. december 1882

Vedtægter

Vedtægter for den

Konservative Klub

 

§ 1
Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Den Konservative klub.

Dens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemkommune.

§ 2
Formål

Klubbens formål er at vække og styrke konservative anskuelser og at samle særligt interesserede konservative til foredrag og diskussioner om politiske, økonomiske og kulturelle emner samt selskabeligt samvær.

§ 3
Medlemmer

Nyt medlemskab af Klubben opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, der forelægger forslaget på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen afgør med almindelig stemmeflerhed, om man ønsker at optage det nye medlem i Klubben. Såfremt bestyrelsen afviser medlemskab kan afgørelsen indbringes for førstkommende generalforsamling.

Efter indstilling fra bestyrelsen kan en generalforsamling med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte beslutte at optage et nyt medlem samt ekskludere et medlem, som anses uværdig til at være medlem af klubben eller handler til skade for denne.

§ 4
Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent inden regnskabsårets slutning, slettes den pågældende som medlem af klubben.

Nye medlemmer påbegynder kontingentbetaling i det år, hvori optagelsen finder sted.

§ 5
Æresmedlemmer

Efter forslag fra bestyrelsen kan en generalforsamling udnævne æresmedlemmer, når ved en skriftlig afstemning 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 6
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges først, for ét år. Derefter vælges de øvrige medlemmer af bestyrelsen, idet 4 af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling.

Såfremt hele bestyrelsen er valgt på én generalforsamling, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå på den følgende ordinære generalforsamling. Der vælges derudover hvert år mindst 2 suppleanter, som i tilfælde af vakance i årets løb efter tur indtræder på den ledige plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen holder møder, når formanden finder det nødvendigt. Formanden skal dog indkalde til møde, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Mødet skal afholdes senest 8 dage efter begæringens fremkomst til formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 7
Generalforsamling

Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingerne, som kan sammenkaldes af bestyrelsen, er dels ordinære dels ekstraordinære. Bestyrelsen skal sammenkalde:

a. den ordinære generalforsamling, der afholdes i april måned, og
b. ekstraordinære generalforsamlinger, når mindst 40 medlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsen skal da sammenkalde generalforsamlingen senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Bestyrelsen kan derudover sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det er fornødent.

Generalforsamlingen sammenkaldes ved udsendelse til hvert enkelt medlem af meddelelse herom, med angivelse af dagsorden og med 14 dages varsel.
Generalforsamlingen afgør selv spørgsmålet om sin formelle gyldighed.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Forslag som ønskes behandlet/afgjort på en ordinær generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen. Fristen vil fremgå af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:

1. Beretning om Klubbens virksomhed.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
3. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
4. Valg af bestyrelse

  1. Valg af formand
  2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter

5. Valg af 2 revisorer samt suppleanter (alle for ét år ad gangen)
6. Behandling af indsendte forslag
7. Eventuelt
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, og afgørelsen sker, hvor ikke andet er fastsat, ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer kræver det.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen har været medlem af Klubben og har betalt kontingent.

§ 8
Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår, efter vedtagelse af vedtægtsændring i 2005, går dog fra 1/10 2005 til 31/12 2006.

Klubbens regnskab revideres af de 2 valgte revisorer.

Kassereren fører Klubbens bogholderi og udarbejder Klubbens årsregnskab.

§ 9
Tegningsret

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem i forening

§ 10
Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer og tilføjelser til disse vedtægter kan kun behandles på en generalforsamling, og til deres vedtagelse kræves, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

§ 11
Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, når mindst halvdelen af Klubbens medlemmer er til stede og mindst 5/6 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Forud for beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen tage beslutning om, hvordan der skal forholdes med Klubbens ejendele.

Som vedtaget og ændret på generalforsamlingen den 20. April 2017.

En kommentar til Vedtægter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Arkiv