Stiftet den 6. december 1882

April 2024

 

            

 

 

Den ordinære generalforsamling den 17. april  2024 blev afholdt i Allégade 10, 2000 Frederiksberg

Her ses referatet:

Formanden bød velkommen til Jacob Rosenberg der som indledning på generalforsamlingen fortalt om det at være EP kandidat til EP-valget den 9. juni 2024

 

Jacob Rosenberg er 1. suppleant i Frederiksberg kommunalbestyrelse, overlæge på Herlev hospital, professor i kirurgi og medlem af Regionsrådet i regionhovedstaden.

Som kandidat til EP-valget var Jacob blevet ringet op at Søren Pape og opfordret til at stille op. Dette takkede Jacob ja til. Det er et kæmpe maskineri hvor valgkredsen er hele landet og dækkes af 20 kandidater. Hver eneste dag er der møder og briefinger om den aktuelle situation. Kandidaterne hjælper hinanden med viden, da den enkelte ikke kan vide alt hvad der skal fortælles om. Partiet har kørt en kæmpe kampagnevogn i stilling da det er virkelig vigtigt med genvalg. Niels Flemming Hansen er spidskandidat. De 3 hovedområder i partiets valgkampen er:

 • Forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Migration
 • Klima og miljø

 

Jacob omtalte PESCO-samarbejdet i forhold til retsforbeholdet.

Partiet ønsker asylcentre udenfor Danmarks grænser og ønsker det for at undgå de mange der flygter over havene til frygtelige forhold.

Det nyeste indenfor miljø er Power to X løsningen som er på europæisk plan. Transport af brint i rør som dannes ud fra overskud solenergi. Selvom Danmark ar langt fremme i den grønne omstilling er vi et mikroland i den store sammenhæng.

Det nye forslag fra regeringen om at der skal være medicinlagre på apoteker og hospitaler til 8 uger er ikke holdbart. Skal det realiseres skal det være på europæisk plan og ikke i lille Danmark.

Det frie sygehusvalg gælder i hele Europa og ikke kun i Danmark. Ikke så mange der er klar over dette.

Formanden takkede Jacob for det spændende indblik i EP-valgkampen.

 

Punkter ifølge dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Formanden forslog René Ahlgren-Møller

René Ahlgren-Møller blev herefter valgt som dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden i forhold til vedtægterne

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 1. Formandens beretning.

 

”Tak for ordet. Det har været et meget særligt og udfordrende år at være konservativ, der som vanligt har stillet store krav til alles tålmodighed med elendige meningsmålinger for Det Konservative Folkeparti, kombineret med almindeligt kaos blandt de alt for mange borgerlige partier, der flokkes om de desværre alt for få borgerlige stemmer.

 

Det har samtidig været et år, der for lidt over en måned siden bød på en stor sorg, ikke blot for konservativt sindede, men for hele Danmark, da formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen alt for tidligt og helt uventet faldt bort.

 

Vi har her i klubben ved flere lejligheder haft glæde af Søren Pape som taler, både til vores generalforsamling og til klubbens fødselsdag. Jeg foreslår, at vi også her ærer hans minde og siger ham tak for, hvad han har været for os og for Danmark, ved at holde et minuts stilhed.

 

Tak for det.

 

Årets har budt på en række af klubbens traditionelle aktiviteter. Den 25. august var vi på årets sommerskovtur, som i år gik til Amager Museum i Dragør, hvor vi bl.a. blev klogere på historien om hollænderne på Amager, der havde deres helt egen kultur, og jo på et tidspunkt etablerede ”en filial”, som blev begyndelsen til vore dages Frederiksberg.

 

Den 27. september var vi på besøg hos kunstneren Inga-Lill Bonet i hendes hjem i Lyngby, hvor jeg selv fortalte lidt om kunst og konservativ kulturpolitik, og der var mulighed for at bese kunsterens malerier.

 

Den 6. december holdt vi klubbens 141-års fødselsfest i Pejsegården på Frederikssundsvej med vanligt festligt samvær, lanciers og tale ved klubbens æresmedlem Per Stig Møller.

 

Sidst på året igangsatte vi et nyt initiativ i samarbejde med Frederiksberg Konservative Vælgerforening, nemlig en række politiske saloner, hvor aktuelle stemmer fra den borgerlige idédebat bliver inviteret til at komme forbi og forælle om deres tanker og diskutere med klubbens og vælgerforeningens medlemmer.

 

Det første salonarrangement var tidligere direktør for CEPOS Martin Ågerup, der fortalte om sin nye bog ”Hvad det vil sige at være borgerlig”. Herefter fulgte efter årsskiftet historikeren Christian Egander Skov, der fortalte om sin bog ”Borgerlig krise”, og endelig havde vi sidste uge sognepræst Sørine Godtfredsen, der fortalte om livskraft med udgangspunkt i hendes bog Sørine og livskraften. I morgen følger koncernchef i Berlingske Anders Krab-Johansen, der fortæller om sin bog ”Fri os fra den værdiløse borgerlighed”.

 

I en vanskelig tid for det borgerlige Danmark er Den Konservative Klub et frirum, hvor vi i fællesskab kan have kulturelle oplevelser, diskutere politik og dyrke selskabelighed. Og den burde i grunden appellere til mange flere end den nuværende medlemskreds.

 

Jeg synes derfor, det må være et fælles mål at udvide medlemsskaren, og også aktivitetsniveauet, som godt kan få et nyk op her i det kommende år, og det vil jeg personligt gøre mit til, hvis jeg bliver genvalgt som formand.

 

Det ved jeg, at den nuværende bestyrelse vil støtte mig i, og jeg vil afslutte med at takke dem alle for et som sædvanlig meget fint samarbejde i det forgangne år. ”

 

4, Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023.

 

Klubbens kasserer, Jette Bank, gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet som herefter blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2025)

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelse.
 2. formand

Klubbens næstformand Eva Andersson foreslog genvalg af Nikolaj Bøgh som formand.

Nikolaj Bøgh blev herefter valgt med akklamation.

 

 1. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hanne Melsted, Lis Søkvist, Svend Jørgen Thomsen, Birthe Aasted.

Alle var villige til genvalg og blev herefter valgt med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af: Formand Nikolaj Bøgh, Eva Andersson, Jette Bank, Kirsten Moldam, Lis Søkvist, Svend Jørgen Thomsen, Birthe Aasted og Hanne Melsted. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 1. Suppleanter.

Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant Jesper Troels Jensen og som 2. suppleant Birte Knutsson

Begge blev genvalgt med samme status.

 

 1. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for et år ad gangen)

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende revisorer og suppleant. John Hansen og Mogens Lønborg blev herefter valgt som revisorer og Ingrid Sloth blev valgt som suppleant.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

 

 1. Eventuelt

Lis Søkvist takkede bestyrelsen for samarbejdet og formanden for hans store engagement i Klubben på trods af travlhed i arbejdslivet.

Flere medlemmer takkede for at de modtog meddelelser om arrangementer pr. brev da de ikke er på elektroniske medier.

Enkelte invitationer kan dog desværre ikke nå ud pr. brev da de bliver arrangeret for sent til dette kan nås.

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

 

Formanden takkede forsamlingen for deltagelse i generalforsamlingen.

Kære medlemmer.
Så er der udsendt Indkaldelse til den Ordinære generalforsamling
Håber at se mange medlemmer.
Frederiksberg den 20. marts 2024 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00 Mødested: Restaurant Allègade 10, 1. sal, 2000 Frederiksberg.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter.
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2023
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2025)
6. Valg af bestyrelse: a. Formand b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for et år ad gangen).
8. Behandling af indsendte forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14. april 2024 9. Eventuelt.
Ad punkt 6 b: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hanne Melsted, Lis Søkvist, Svend Jørgen Thomsen og Birthe Aasted. Ad punkt 6c: Nuværende suppleanter 1. Jesper Troels Jensen 2. Birte Knutsson. Ad punkt 7: Nuværende revisorer er John Hansen og Mogens Lønborg. Ingrid Slott er suppleant.
Som indledning på generalforsamling kommer professor, overlæge ved Herlev Hospital Jacob Rosenberg og fortæller om valget til Europa-Parlamentet, hvor han er opstillet på den konservative liste.
Efter generalforsamlingen bydes der på 3 stk. smørrebrød samt 1 øl, 1 glas vin, vand og kaffe for 250 kr. pr. person. Tilmelding til kasserer Jette Bank tlf. 6134 2116 senest den 15. april 2023 beløbet bedes indbetalt på klubbens konto: Reg. nr. 1551 konto nr. 6053 548. Husk navn.
Med venlig hilsen Nikolaj Bøgh Formand
Arkiv