Stiftet den 6. december 1882

Referat af ordinær Generalforsamling 2016

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
20. april 2016 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2017)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Nikolaj Bøgh bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Alfred Grinderslev valgt som dirigent. Alfred Grinderslev blev énstemmigt valgt.

Ad pkt. 2
Alfred Grinderslev konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.
2.
Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretning:

Formanden startede med at gøre opmærksom på, at netop miljøpolitik oprindeligt var – og stadig er – en konservativ mærkesag. Det var Poul Møller, der i 1960’erne startede med at bringe dette emne op, og kulturpolitik har lige siden været et væsentligt emne. Derfor er det ærgerligt, at det netop er vedtaget, at Statens Museum For Kunst og Nationalmuseet ikke længere skal være gratis at besøge. Det vil sikkert afholde mange fra at besøge de to museer, og det vil gøre det sværere at bevare og passe på vores kulturarv. En gruppe med bl.a. Naser Khader i front er nedsat for at debattere kulturens fremme.

Årets arrangementer startede med den årlige sommerskovtur, der afholdtes søndag den 16. august. Vi mødtes i Roskilde Havn, hvor formanden bød velkommen med et glas vin og lidt snacks. Vi gik ombord på MS Sagafjord, indtog Kaptajnens Salon og fik her serveret en fin frokost, samtidig med at vi nød sejlturen rundt i fjorden. Turen varede halvanden time og herefter spadserede vi til Roskilde Domkirke, hvor vi fik en spændende rundvisning, som formanden forestod.

Tirsdag den 27. oktober mødtes vi med vores partiformand, Søren Pape, i Københavns Rådhus’ BR-sal, hvor han orienterede om den aktuelle politiske situation og om de emner, der ville komme op på det forestående Landsrådsmøde. Der var mange spørgsmål og en god debat. Herefter gik vi i Havnerådssalen til en servering af det traditionsrige gode smørrebrød, vin og kaffe med rådhuspandekager.

Klubbens fødselsdag blev fejret den 10. december, hvor vi samledes i Restaurant Josty på Frederiksberg til en fin 3-retters menu med tilhørende vine. Formand Nikolaj Bøgh holdt fødselsdagstalen og Klubbens æresmedlem Per Stig Møller, der deltog med sin hustru i fødselsdagsfesten, holdt en veloplagt og særdeles humoristisk festtale.

Der blev fra mange sider givet udtryk for, at man skulle forsøge at holde den årlige fest hos Josty, hvilket bestyrelsen vil bestræbe sig for.

Der har været et enkelt arrangement i 2016 forud for denne generalforsamling, idet vi den 13. januar mødtes i Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentationslokaler og fik et foredrag af DA’s underdirektør, der talte om den politiske situation set med DA’s øjne. Vi fik også en rundvisning i de både smukke og spændende lokaler, der oprindelig har været Grevinde Danners vinterresidens. Efter mødet var der fællesspisning lige om hjørnet i ”Tivoli-Hallen”.

Formanden nævnte samtidig, at førstkommende arrangement vil være et møde, hvor OK-Klubben byder os velkommen i sine lokaler på Allégade 2, Frederiksberg, og hvor Klubbens tidligere formand, der er formand for OK-Klubben, vil orientere om OK’s opståen, daglige virke og fremtidsperspektiverne for klubben. Det er fastlagt til den 19. maj 2016 kl. 17.00, og der er naturligvis fællesspisning efter Flemming Branks foredrag.

Endvidere orienterede Formanden om, at årets sommerskovtur er fastlagt til søndag den 28. august. Endvidere er Klubbens fødselsdagsfest planlagt til torsdag den 8. december 2016.

Endelig oplyste Formanden, at medlemstallet pr. datoen er 146.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

3.
Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2015 og foreslog årets overskud, kr. 3.966,50, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2014 kr. 15.156,12.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man fastholdt det årlige kontingent, der udgør kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Generalforsamlingen genvalgte Nikolaj Bøgh med akklamation.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Svend Jørgen Thomsen, Lis Søkvist, Annette B. Knudsen og Anne Duus.
Alle blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Preben Østberg Hansen genopstillede som 1. suppleant til bestyrelsen og blev valgt med akklamation.
Næstformand Eva Andersson foreslog valg af Birte Knutsson som 2. suppleant.
Birte Knutsson blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

Den hidtidige revisor John L. Hansen blev genvalgt med akklamation og Mogens Lønborg valgtes ligeledes som revisor, også med akklamation.

Erling Dreisler valgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Det af Preben Hansen fremsendte forslag til vedtægtsændring blev kort drøftet og blev derefter af forslagsstilleren trukket tilbage, idet Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsessuppleanterne fremover til orientering modtager referater af bestyrelsens møder.

Ad pkt. 9

Preben Hansen stillede spørgsmål til udgiften til Klubbens hjemmeside, idet han mente, at den ikke fungerede efter hensigten. Formanden oplyste, at der ganske rigtigt gennem nogen tid havde været en del tekniske problemer, men at man bestræbte sig på at få dette oprettet.
(Det kan oplyses, at den årlige udgift til hjemmesiden udgør kr. 90,-.)

Der var ikke yderligere til punktet.
……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden.

Nyt fra Facebook
Arkiv