Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamlingen

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Generalforsamlingen

13. april 2010 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2009

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2011)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)

6. Bestyrelsens forslag om at udnævne Per Stig Møller til æresmedlem af Klubben

7. Behandling af indsendte forslag

8. Eventuelt

Klubbens formand, Flemming Brank, bød velkommen til Klubbens 128. generalforsamling og foreslog René Ahlgren-Møller valgt som dirigent.

René Ahlgren-Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

ad pkt. 1.

Formanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb.

Den 23. august mødtes vi ved indgangen til Frederiksberg Have til årets ”sommerskovtur”. Damerne mødte frem iført store flotte sommerhatte og herrerne fik udleveret en hvid nellike til knaphullet. Vi startede dagen med et glas champagne, spadserede hen til sejlbådene og blev i to både sejlet en dejlig tur på kanalerne rundt i haven. Derefter spiste vi udendørs frokost i Restaurant Allégade 10.

Den 8. september holdtes politisk møde med deltagelse af vores konservative formand Lene Espersen. Det blev en livlig og spændende aften. Efter Lene Espersens indlæg var der livlig spørgelyst, og alle fik svar. Der var stor tilslutning til mødet, godt 50 personer var mødt frem, idet bestyrelsen havde valgt at invitere gæster fra hele Storkredsen.

Den 3. december fejrede vi Klubbens 128 års fødselsdag i Restaurant Baronen på Frederiks-sundsvej, hvor også flere af Klubbens nye medlemmer deltog for første gang. Der blev ser-veret 3 retters menu, og middagen blev akkompagneret af en hyggepianist, der også spillede til medlemmernes efterfølgende syngen, bl.a. fra Klubbens sangbog.

Den 10. marts i år havde Klubben besøg af Allis Helleland, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, en meget underholdende og oplysende aften. Også her udspandt sig en levende debat. Vi sluttede som altid med højt smørrebrød, vin og kaffe.

Herefter orienterede formanden om Klubbens nye hjemmeside, der stort set er færdig. Hjem-mesiden kan findes på www.denkonservativeklub.dk og bidrag til siden modtages gerne. (Send til sekretæren.)

Klubbens mangeårige æresmedlem, Birthe Bollhorn, var afgået ved døden i eftersommeren 2009. Birthe Bollhorn har været aktivt medlem i mange, mange år og var i perioden 1972 til 1996 Klubbens ihærdige sekretær. Der blev afholdt et minuts stilhed til minde om Birthe Boll-horn.

Herefter redegjorde formanden kort for begrundelsen for at udnævne Per Stig Møller til æres-medlem af Klubben og henviste til dagsordenens pkt. 6.

Kommentarer og bemærkninger til formandens beretning:

Knud Schou påpegede, at det for at få nye medlemmer kunne være en god idé at reklamere for Klubben overfor medlemmerne af Københavns-kredsen.

Formanden orienterede om de tiltag, der p.t. foregår for at hverve nye medlemmer.

Jørgen Maibom gav tilsagn om at skabe kontakter til de øvrige vælgerforeninger i Storkøben-havn.

Henrik Murmann foreslog, at man annoncerede for Klubbens arrangementer i f.eks. Storkreds-bladet og samtidig orienterede om kriterier for optagelse i Klubben.

Det blev oplyst, at Frederiksberg-kredsen fraflytter sit mangeårige lejemål på Gammel Konge-vej med udgangen af juni 2010, hvorfor der lørdag den 19. juni afholdes auktion på indbo og inventar.

Samtidig skal Klubben have fundet et nyt sted til sin fane, inklusive vitrineskabet, hvori den opbevares.

Poul Vest omtalte fanens anvendelse ved bl.a. fugleskydningsarrangementer og om traditionen for at invitere politikere – også fra andre partier – på besøg til debat. Endvidere gjorde han opmærksom på Klubbens tidligere formand, H. Thustrup Hansens store og historiske viden om Klubben.

Det foresloges at rette henvendelse til Nyhavn for eventuel opstilling og opbevaring af fanen.

Herefter godkendte forsamlingen formandens beretning.

ad pkt. 2.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet for 2009 og foreslog årets over-skud, kr. 3.135,18, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par. Forman-den redegjorde for forslag fra Zuz Gerd Pelle om ændring af kontingentet, og Zuz Gerd Pelle redegjorde for baggrunden for sit forslag. Formanden anbefalede, at man fortsatte med den nuværende konstruktion af kontingent

betalinger.

ad pkt. 4 a.

Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank énstemmigt og med akklamation genvalgt. Flemming Brank takkede for valget.

ad pkt. 4 b.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Lis Søkvist, Merethe Due Jensen og Svend Jørgen Thomsen (kasserer).

Alle genvalgtes med akklamation.

ad pkt. 4 c.

Knud Schou blev genvalgt som 1. suppleant og Inger Maibom blev genvalgt som 2. suppleant. Begge med akklamation.

ad pkt. 5.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 6.

Formanden redegjorde nærmere for bestyrelsens begrundelse for at foreslå Per Stig Møller som nyt æresmedlem.

Per Stig Møller har været medlem og deltaget i Klubbens mange aktiviteter gennem mange år. Han var endvidere Klubbens formand i årene 1996 til 2001, hvor han fratrådte, da han blev udnævnt til udenrigsminister.

Herefter gik man over til skriftlig afstemning om forslaget.

Der blev afgivet 20 stemmer, fordelt således:

0 stemmer – nej

20 stemmer – ja.

Således blev forslaget énstemmigt vedtaget.

Formanden orienterede herefter om, at Klubben i anledning af udnævnelsen har planer om at invitere æresmedlemmet til en debataften i indeværende sæson, hvor han også vil få udleveret et diplom som æresmedlem.

Maibom pointerede, at dette burde foregå i Klubbens regi, gerne i Københavns Rådhus’ BR-sal.

ad pkt. 7.

Der var ingen indkomne forslag.

ad pkt. 8.

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden og overlod herefter ordet til formanden, der endnu en gang takkede for genvalget og tilslutningen.

Formanden gjorde til sidst endnu en gang opmærksom på Frederiksberg Konservatives lukning af lokaler på Gammel Kongevej.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam

Formand sekretær

Herefter gik man ned i rådhusets kælderetage til Havnerådssalen, hvor der var dækket op, og vi havde et hyggeligt samvær med smørrebrød, vin, kaffe og kage.

25.4.2010/km

Nyt fra Facebook
Arkiv