Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamlingen 2009

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Generalforsamlingen

1. april 2009 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2008

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2010)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)

6. Behandling af indsendte forslag

7. Eventuelt

Klubbens formand, Mogens Lønborg, bød velkommen og foreslog Poul Vest valgt som di-rigent.

Poul Vest konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde ind-sigelser hertil.

ad pkt. 1.

Formanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb. Der var ar-rangeret debataften med Mogens Lykketoft i maj måned og omvisning i Cisternerne i juni måned. Desværre var der til begge arrangementer så ringe tilslutning, at man så sig nødsaget til at aflyse.

I august måned var inviteret til ”sommerskovtur” i M.G. Petersens Familiehave, der var god tilslutning hertil, og det blev en hyggelig eftermiddag. I december fejredes Klubbens fødselsdag i Restaurant Ravelinen. Den 3. februar 2009 kom Bendt Bendtsen og fortalte om sin tid som minister og sine visioner i forbindelse med hans kandidatur til EU-parlamentet. Og endelig var der i marts – sammen med Københavns Konservative Vælgerforening – rundvisning på Carlsberg-grundene med efterfølgende orientering om, hvad der skal ske fremover i området.

ad pkt. 2.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet og foreslog årets overskud, kr. 1.314,01, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par.

ad pkt. 4 a.

Den hidtidige formand, Mogens Lønborg, oplyste, at han på grund af det forestående kommu-nalvalg ønskede at træde tilbage.

Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Flemming Brank, blev foreslået som ny for-mand.

Et medlem bemærkede, at formandsskiftet burde være annonceret i god tid forud for general-forsamlingen.

Herefter blev Flemming Brank énstemmigt valgt med akklamation. Flemming Brank takkede for valget.

ad pkt. 4 b.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Helene Howe, Jørgen Maibom, Mads Lebech og Kirsten Moldam.

Mads Lebech havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.

Helene Howe, Jørgen Maibom og Kirsten Moldam genvalgtes med akklamation.

Kenneth Finsen og Jørgen Trust ønskede at udtræde af bestyrelsen, selv om de var valgt frem til 2010.

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes borgmester Jørgen Glenthøj, Lis Søkvist og Merethe Due Jensen, alle med akklamation.

ad pkt. 4 c.

Knud Schou blev valgt som 1. suppleant og Inger Maibom blev valgt som 2. suppleant. Begge valgt med akklamation.

ad pkt. 5.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg valgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 6.

Formanden oplyste, at der ikke var modtaget forslag til behandling.

ad pkt. 7.

Under punktet eventuelt enedes forsamlingen om, at det ville være en god idé at fortsætte ini-tiativet med en ”sommerfrokost”, formentlig søndag den 23. eller søndag den 30. august – li-geså at man fortsætter med den årlige fejring af Klubbens fødselsdag, dog gerne i andre lokali-teter end Ravelinen. Endvidere at der er aftale med Lene Espersen om møde 8. september 2009.

Den nyvalgte formand, Flemming Brank, takkede endnu en gang for valget. Jørgen Maibom takkede på Klubbens vegne Mogens Lønborg for hans indsats som formand i de forgangne 4 år.

Dirigenten gav ordet tilbage til den afgående formand, der takkede forsamlingen og dirigenten.

Mogens Lønborg afrundede med en orientering om det politiske klima i Københavns Kommune, herunder om udsigterne til fordeling af borgmesterposterne efter det kommende kommunalbe-styrelsesvalg og udsigten til en ny overborgmester. Endvidere fortalte han om de mange gode resultater, Konservative har været med til at gennemføre i den forgangne valgperiode.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam

Formand sekretær

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Flemming Brank (valgt af generalforsamlingen)

Kasserer: Svend Jørgen Thomsen (på valg 2010)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2011)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Anne Duus (på valg 2010)

Jørgen Maibom (på valg 2011)

Helene Howe (på valg 2011)

Jørgen Glenthøj (på valg 2011)

Lis Søkvist (på valg 2010)

Merethe Due Jensen (på valg 2010)

Efter generalforsamlingen var der i det tilstødende ”Snapsting” hyggeligt samvær med højt smørrebrød, vin, kaffe og kage.

12.04.2009 ref. Kirsten Moldam

Nyt fra Facebook
Arkiv