Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamlingen 2008

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Generalforsamlingen

15. april 2008 kl. 18.30

på Københavns Rådhus i borger repræsentationens mødesal på 2. sal

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2007

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2009)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)

6. Behandling af indsendte forslag

7. Eventuelt

Klubbens formand, Mogens Lønborg, bød velkommen og foreslog Flemming Brank valgt som dirigent.

Flemming Brank konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

ad pkt. 1.

Formanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb. Der havde været stor tilfredshed både med mødet med politidirektør Hanne Bech Hansen og med Klubbens besøg i Parken, herunder mødet med Flemming Østergaard.

Endvidere omtalte formanden Klubbens store 125-års jubilæumsfest, der blev afholdt på da-gen, den 6. december 2007, på restaurant Josty på Frederiksberg. 76 medlemmer havde deltaget og feststemningen havde været høj. Der blev serveret en udsøgt 3-retters menu, et medlem (Lis Søkvist) havde til lejligheden digtet en fællessang og der blev sunget flere sange fra Klubbens sangbog.

Tidligere borgmester på Frederiksberg, John Winther holdt en veloplagt festtale, partiformand Bendt Bendtsen holdt tale med spændende dugfriske nyheder fra borgen. Og Martha Margre-the Larsen holdt endnu en hyldesttale til Klubben.

Efter middagen var der dans til Papa Bues Viking Jazz Band, og festen sluttede først efter mid-nat.

Formanden lovede, at man vil bestræbe sig på at holde Klubbens fødselsdag hvert år – måske i et lidt mere beskedent format end jubilæumsfesten, men fest bliver der.

Der blev fra flere medlemmers side spurgt til det traditionsrige, årlige fugleskydningsarrange-ment, som man gerne ser genoplivet. De seneste 2-3 år har arrangementet ikke været afholdt, fordi der har været for ringe tilslutning, måske fordi arrangementet har været foreslået afholdt i Aldershvileparken i Bagsværd, da det ikke længere er tilladt at afholde skydning på de nær-mere liggende etablissementer. Punktet blev henvist til videre diskussion under pkt. 7, eventu-elt.

Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, og denne godkendtes.

ad pkt. 2.

Klubbens kasserer forelagde det reviderede regnskab for 2007. Herunder blev det oplyst, at Klubbens formue er anvendt til afholdelse af den store jubilæumsfest, og at alene 88 af Klubbens ca. 170 medlemmer har betalt kontingent i 2007.

Poul Vest kritiserede, at man ikke havde rykket medlemmerne for betaling af kontingent. Det har man fra bestyrelsens side ikke ønsket at gøre direkte, men har ved oplysninger om arrangementerne erindret om indbetaling af kontingent. Det blev foreslået, at man går tilbage til at udsende giroindbetalingskort til brug for kontingentbetaling og at man udsender rykkerskrivelser.

Dirigenten konstaterede, at de to gamle ”snapsefonde” var nedlagt, og kassereren redegjorde for, at indestående på disse efterhånden var på ca. 2.300 kr., hvorfor man havde valgt at overføre dette beløb til Klubbens daglige konto.

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par.

ad pkt. 4 a.

Kenneth Finsen henstillede til forsamlingen at genvælge Mogens Lønborg.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt og med akklamation.

ad pkt. 4 b.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kenneth Finsen, Mogens Friis, Birthe Bollhorn og Anne Duus.

Birthe Bollhorn ønskede på grund af sit helbred ikke genvalg og Mogens Friis ønskede ikke genvalg. Desuden ønskede Esben Haulund at trække sig fra bestyrelsesposten, selv om han først er på valg i 2009.

Kenneth Finsen og Anne Duus blev genvalgt. Endvidere valgtes Svend Jørgen Thomsen og Jør-gen Trust. Alle er valgt for en 2-årig periode.

Helene Howe blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Alle genvalgt/valgt med akklamation.

ad pkt. 4 c.

Flemming Brank blev valgt som 1. suppleant og Lis Søkvist blev valgt som 2. suppleant. Begge valgt med akklamation.

ad pkt. 5.

Hidtidige revisorer var: Poul Vest og John L. Hansen og som suppleant Finn Hemmingsen.

Alle blev genvalgt med akklamation.

ad pkt. 6.

Formanden oplyste, at der ikke var modtaget forslag til behandling.

ad pkt. 7.

Debatten omkring fugleskydning blev genoptaget under eventuelt.

Formanden opfordrede til, at man fremkom med forslag til at genoptage det årlige fugleskyd-ningsarrangement.

Det blev foreslået, at man kontaktede borgerforeningerne i Tårnby, Dragør og Frederiksberg om at gå sammen om arrangementet, der eventuelt kunne afholdes i Københavns Bymuseum.

Alternativt kunne man på samme tid af året arrangere keglespil, skovtur eller anden udflugt for medlemmerne.

Det blev oplyst, at fuglekongeskærfet, fane m.v. befinder sig på Københavns Rådhus, sandsyn-ligvis i formandens pengeskab.

Formanden afsluttede denne debat med at love, at emnet snarest vil blive taget op på et be-styrelsesmøde med henblik på et arrangement i indeværende år.

Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, der takkede forsamlingen og dirigenten.

Formanden afrundede med en orientering om det politiske klima i Københavns Kommune, her-under den aktuelle situation omkring oprettelse af et ungdomshus.

Bestyrelsesmedlem Mads Lebech orienterede herefter om den meget aktuelle, spændende og særdeles tilspidsende overenskomstsituation.

Generalforsamlingen blev erklæret afsluttet.

Efter generalforsamlingen gik medlemmerne til Rådhusets Havnerådssal, hvor der var lagt op til en hyggelig afslutning på aftenen med højt smørrebrød, vin, kaffe og kage.

Og det skal nævnes, at der inden generalforsamlingen var rundvisning på Rådhuset, ledet af en yderst veloplagt rundviser, Flemming Jensen.

Mogens Lønborg Kirsten Moldam

Formand sekretær

20.04.2008 ref Kirsten Moldam

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Mogens Lønborg (valgt af generalforsamlingen)

Kasserer: Svend Jørgen Thomsen (på valg 2010)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2009)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Kenneth Finsen (på valg 2010)

Anne Duus (på valg 2010)

Mads Lebech (på valg 2009)

Jørgen Maibom (på valg 2009)

Jørgen Trust (på valg 2010)

Helene Howe (på valg 2009)

Nyt fra Facebook
Arkiv