Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamlingen 2007

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n

17. april 2007 kl. 19,00

på Københavns Rådhus, i borgerrepræsentationens mødesal på 2. sal.

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab (for tiden 1/10-05 til 31/12-06)

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår (2008)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for et år ad gangen)

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt.

Formanden, Mogens Lønborg, bød velkommen og foreslog, at man som dirigent valgte Flemming Brank, som blev valgt og efterfølgende konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og ingen havde bemærkninger dertil.

ad pkt. 1:

Formanden aflagde beretning, og omtalte bl.a., at bestyrelsens mål havde været 4 årlige arrangementer (2 med politisk indhold og 2 med eksempelvis virksomhedsbesøg). Formanden

var ked af, at man ikke helt havde kunnet leve op til denne målsætning. De arrangementer, der var gennemført, havde fundet sted i BR-salen, bl.a. fordi det var gratis at holde møde der, men formanden var åben overfor, om man skulle finde et andet sted til mødevirksomhed – måske et sted der virkede mere intimt.

Af de gennemførte arrangementer nævntes bl.a. møderne med hhv. fhv. statsminister Poul Schlü-ter og med udenrigsminister Per Stig Møller, som begge havde været fremragende.

Desværre var møderne med oplæg fra miljøminister Connie Hedegaard og ambassadør James Cain af forskellige årsager ikke gennemført, bl.a. på grund af for få tilmeldinger.

Ligeledes tilføjede formanden, at medlemsturen til Berlin i 2006 havde været et vældig godt initiativ, hvor man havde lært hinanden godt at kende.

Men formanden ville gerne benytte lejligheden til her og nu at få medlemmernes tilkendegivelser om klubbens arrangementer – nytænkning ville være velset.

Formanden oplyste, at der i perioden 1/10-05 til nu har været afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder og han fandt, at bestyrelsen havde arbejdet godt sammen. Det blev nævnt at man midt på året 2006 havde fået meddelelse om, at den hidtidige kasserer, Ole Chr. Hansen, havde nedlagt sin post som bestyrelsesmedlem og dermed også som kasserer. Dette havde medført en om-konstituering i bestyrelsen, idet Birthe Bollhorn som suppleant var indtrådt i bestyrelsen i stedet for OCH og samtidig havde Kenneth Finsen midlertidigt påtaget sig opgaven som kasserer med medlem Esben Haulund Christensen som ”praktisk udøver”, og indtil nyvalg finder sted.

Formanden konstaterede at klubbens sekretær Birthe Aasted ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem og hun blev takket for sin indsats.

Til formandens beretning var følgende spørgsmål og kommentarer, idet der også var opfordring fra medlemmerne til ændringer i klubbens virksomhed:

 Tilbudene om udlandsture for medlemmer er gode, men man skal passe på, at turene ikke ligner hinanden for meget.

 Fugleskydninger og julefester ønskes – der mangler tidligere tiders fester.

 Mødesalen (BR-salen) er god nok til møder, men ikke til selskabelighed. Havnerådssalen foreslås til dette, eller evt. Allegade 10 eller Frb. rådhuskælder, hvor man tidligere har væ-ret.

Formanden kommenterede og nævnte bl.a. at man skulle til at tænke hele regionen ind som kommende mulige medlemmer af klubben og man skal være mere opmærksom på, at man skal have arrangementer (f. eks. fester) som ikke laves af andre.

I den forbindelse nævnte formanden at der blandt de kommende arrangementer er et besøg i Par-ken med Don Ø. som foredragsholder, ligesom et besøg af Københavns politidirektør, Hanne Bech Hansen er på tale. En tur til Stockholm for at hilse på Moderaterne samt et besøg hos DI er også under forberedelse.

 Et medlem foreslog, at mødet med Hanne Bech Hansen blev afholdt på politigården, så man samtidig kunne se denne.

 Det blev gentaget, at der mangler noget i klubben for ”selskabspapegøjer og festaber, så man kan få god middag med vin og få luftet selskabstøjet”.

 Et medlem udtrykte undren over, at man endnu ikke havde hørt noget om klubbens 125 års jubilæum. Håber der kommer noget ud om det meget snart.

 Et medlem påpegede, at udsendelse om arrangementer kom alt for sent frem, og ligeledes blev det påpeget, at hjemmesiden var håbløst forældet. Og julefest er ikke bare lidt gløgg i Nyhavn på partikontoret.

 Endelig var et medlem ked af, at breve om klubbens arrangementer var i kuverter fra Kon-servative på Frederiksberg.

Formanden takkede for kritik og ideer og oplyste, at jubilæumsfesten, 6. dec. 2007, sandelig ikke er glemt, den vil blive et brag. Han er godt klar over, at vi skal komme hinanden mere ved, og at vi ikke skal være vedhæng til vælgerforeningerne.

Ingen havde flere bemærkninger til formanden beretning og debatten om klubbens fremtid.

ad pkt. 2:

Kassereren, Kenneth Finsen aflagde klubbens regnskab for perioden 1/10-05 til 31/12-06.

Der var et driftsoverskud på kr. 8.551,65 og klubbens formue udgør nu 39.446,80.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3:

Kassereren forelagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent, kr. 150 pr. år for enlige og kr. 225 pr. år for par.

Forslaget blev godkendt.

Ad pkt. 4 a:

Næstformanden, Marina Willems henstillede til forsamlingen at genvælge Mogens Lønborg.

Mogens Lønborg blev genvalgt som formand med akklamation.

ad pkt. 4 b:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jørgen Maibom, Mads Lebech og Birthe Aasted. Derudover ville Ole Chr. Hansen have været på valg, såfremt han ikke var udtrådt sidste sommer.

Birthe Aasted ønskede ikke genvalg.

Tillige, havde bestyrelsesmedlem Alf Bruhn meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen (selv om han først er på valg i 2008).

Der skulle således vælges i alt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og det blev foreslået, at Birthe Boll-horn, der allerede var indtrådt som suppleant for OCH, blev valgt som bestyrelsesmedlem. Birthe Bollhorn blev valgt med akklamation.

Derefter blev det foreslået, at Esben Haulund Christensen og Kirsten Moldam begge fra Frede-riksberg, blev indvalgt. De blev ligeledes valgt med akklamation.

ad pkt.4 c:

Hidtidige suppleanter var: Birthe Bollhorn og Charlotte Gjermansen. Førstnævnte, Birthe Bollhorn var nu indtrådt i bestyrelsen, jfr. ovenfor, og Charlotte Gjermansen havde ønsket at udtræde af klubben (flyttet il Jylland). Der skulle derfor vælges 2 nye suppleanter.

Der blev foreslået følgende: Anne Duus (1. suppleant) og Michael Grøndahl Hansen (2. supple-ant). De blev begge valgt med akklamation.

ad pkt. 5:

Hidtidige revisorer var: Poul Vest og John L. Hansen og suppleant Finn Hemmingsen.

De blev alle 3 genvalgt med akklamation.

ad pkt. 6:

Formanden oplyste, at der ikke var modtaget forslag til behandling

ad pkt. 7:

Et medlem foreslog, at man ikke hægtede sig på partiets logo (den grønne bjælke)

Ingen havde derudover særlige bemærkninger..

Dirigenten gav ordet tilbage til formanden hvorefter formanden takkede forsamlingen og dirigenten.

Generalforsamlingen slut.

Der afsluttedes med et let måltid hvorefter formanden gav en orientering om Det politiske klima på Københavns Rådhus.

Ref. Birthe Aasted

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: (valgt af generalforsamlingen) Mogens Lønborg

Næstformand: Marina Willems (på valg 2008)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2009)

Kasserer: Esben Haulund Christensen (på valg 2009)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Birthe Bollhorn (på valg 2008)

Mads Lebech (på valg 2009)

Mogens Friis (på valg 2008)

Kenneth Finsen (på valg 2008)

Jørgen Maibom (på valg 2009)

Nyt fra Facebook
Arkiv