Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamling 2014

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
23. april 2014 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2015)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Flemming Brank bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Alfred Grinderslev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2
Alfred Grinderslev konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretning:

Der har i det forløbne år været stor travlhed på grund af kommunalvalget, og samtidig har der været flere arrangementer, som har måttet aflyses i sidste øjeblik.
Der var tilrettelagt fødselsdagsfest for Klubben torsdag den 5. december. Desværre var der meget ringe tilslutning, idet kun 15-16 medlemmer havde tilmeldt sig festen, som skulle holdes på Restaurant Bellahøj. Bestyrelsen så ikke anden mulighed end at aflyse festen, da det under ingen omstændigheder kunne hænge sammen økonomisk.
Det viste sig at være held i uheld – netop den 5. december huserede orkanen Bodil, som jo udviklede sig ret voldsomt, og de allerfleste havde nok foretrukket at blive hjemme, der var advarsler i alle medier allerede om eftermiddagen om at holde sig indendørs.
Men den store årlige sommerskovtur i Den Konservative Klub blev afholdt søndag den 25. august – vejret var med os, det var flot solskin hele dagen, der var fint fremmøde og alle var i højt humør.
Vi mødtes foran indgangen til Frederiksberg Have – damerne var selvfølgelig iført store flotte sommerhatte, og herrerne havde en hvid nellike i sommerjakkesættet. Vi startede med Formandens velkomst og et glas vin. Derefter spadserede vi hen til det sted i haven, hvorfra man kan se direkte ind til elefanterne og deres “nye” hus.
Og så steg vi ombord i de to robåde, der lå og ventede på os. En dejlig sejltur rundt i kanalerne i haven fulgte, og bagefter gik vi den korte tur til Restaurant Allégade 10, hvor der var dækket op til en dejlig sommerfrokost.
Den tidligere lovede rundvisning på Christiansborg lod sig heller ikke gennemføre – til gengæld kan jeg oplyse, at rundvisningen nu er arrangeret og finder sted onsdag den 14. maj og starter kl. 17.00 med møde på Borgen med Lars Barfoed, derefter fællesspisning i Snapstinget og endelig 1½ times kunstrundvisning, hvor vi vil komme rundt i mange af slottets kroge, hvor man normalt ikke har adgang.
Der vil også – formentlig i anden halvdel af juni måned – blive arrangeret en rundvisning på Frederiksberg Rådhus, forestået af Frederiksberg borgmester, Jørgen Glenthøj. Men datoen er endnu ikke fastlagt endeligt.
Jeg kan også oplyse, at dette års sommerskovtur finder sted søndag den 17. august, måske en sejltur til Hven, men nærmere detailler kommer senere.
Klubben har i løbet af året med glæde optaget en del nye medlemmer, og der har kun været få udmeldelser.

Jeg kan varmt anbefale, at man går ind på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk og ser billederne fra sommerskovturen.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2013 og foreslog årets overskud, kr. 13.434,50, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2013 kr. 9.130,62.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man fastholdt det årlige kontingent, der udgør kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Klubbens næstformand Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank genvalgt med akklamation. Formanden takkede for valget.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Svend Jørgen Thomsen, Lis Søkvist og Annette B. Knudsen. Alle blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Preben Østberg Hansen genopstillede som suppleant til bestyrelsen og blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen, blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9

Grete Henius foreslog, at man arrangerede en rundvisning for medlemmerne og stillede sig til disposition som guide.
Jesper Troels Jensen foreslog, at han og forfatteren m.m. Nikolaj Bøgh afholdt en aften med temaet Konservatismen gennem tiderne, herunder bl.a. brødrene Axel og Poul Møller.
Der var tilslutning til begge forslag, der vil blive forsøgt arrangeret i indeværende år.

……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden. Herefter takkede formanden for genvalget og den store tilslutning.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam
Formand sekretær

Den Konservative Klubs bestyrelse er herefter sammensat således:

Flemming Brank, formand (valgt for 1 år)
Anne Duus, næstformand (på valg i 2016)
Svend Jørgen Thomsen, kasserer (på valg i 2016)
Kirsten Moldam, sekretær (på valg i 2015)
Jørgen Maibom, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Jørgen Glenthøj, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Lis Søkvist, bestyrelsesmedlem (på valg i 2016)
Annette B. Knudsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2016)
Eva Andersson, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)

Preben Østberg Hansen (suppleant)

Revisorer:
Poul Vest
John Hansen
Mogens Lønborg (suppleant)

Efter generalforsamlingen introducerede formanden Mette Abildgaard, der er konservativt medlem af Region Hovedstaden.
Mette Abildgaards indgang var Den Konservative Klubs start i 1882 – og hvad der også skete i det år, bl.a. var det året, hvor Charles Darwin døde og hvor den tyske fysiker Hans Geiger blev født. Han opfandt som bekendt geigertælleren, det skete i 1913.
Mette Abildgaard fortalte spændende og indlevende om sine “første 100 dage” som medlem af Region Hovedstaden, der har 1,7 mill. borgere. Vi fik mange spændende eksempler på regionspolitik, gode såvel som grumme, og en kort omtale af konstitutionsforhandlingerne i årets start.
For Mette Abildgaards arbejde i Regionen er værdighed og tryghed i sundhedspolitiken den afgørende faktor.
Herefter var der en livlig debat i salen, ikke mindst blev der spurgt ud om situationen omkring Akuttelefonen 1813.
Efter debatten gik forsamlingen i Havnerådssalen, hvor der var dækket op med godt smørrebrød, vin, kaffe, the og – ikke mindst – rådhuspandekager.

Nyt fra Facebook
Arkiv