Stiftet den 6. december 1882

Generalforsamling 23. april 2013

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
23. april 2013 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2014)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Flemming Brank bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog René Ahlgren-Møller valgt som dirigent.

Ad pkt. 2
René Ahlgren-Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretningen:

Den Konservative Klub indbød til rundvisning den 4. juni på Københavns Kommunes nye Sundhedshus i Vanløse, og områdechef Lone Jørgensen fortalte spændende og engageret om alle de nye tiltag, der samtidig blev vist frem. Og der var mange gode hjælpemidler, både til brug i Sundhedscentret og til installation i hjemmet. Efter rundvisningen spadserede vi de få skridt til Restaurant Basement, hvor BR-medlem i København, Susanne Møller, fortalte om de sundhedspolitiske tiltag med afsæt i både København og i de konservatives tanker om fremtidens sundhedspolitik. Et godt måltid afsluttede aftenens møde.

Den 26. august, hvor vejret var præcis som vi havde bestilt det – bragende solskin – afholdtes Klubbens årlige sommerskovtur. Vi mødtes på Klampenborg station, hvorfra vi i 6-7 hestedrosker kørte en dejlig tur gennem Dyrehaven, naturligvis med et glas vin i hånden, det var jo varmt, og vi så både kronvildt og mange glade mennesker.

Vel fremme ved Bakken spadserede vi hen til “Nisseskoven” og derefter videre til den aftalte restaurant, hvor et veldækket bord ventede på os. Samtidig sørgede vejrguderne for, at den ensomme byge, der hang der oppe, lige blev sluppet løs, mens vi spiste, så solen igen skinnede, da vi forlod restauranten. Den kendte Allan de Mylius tog os på rundvisning på Bakken, og han kan jo om nogen fortælle mange gode historier om stedet. Det blev selvsagt sent ud på dagen, før vi drog hjemad.

Kort før det årlige Konservative Landsrådsmøde havde vi den 19. september møde med vores Konservative formand, Lars Barfoed. Det foregik her i BR-salen, og mange var mødt frem. Lars fortalte spændende om de aktuelle politiske emner og kom også ind på det kommende Landsråd. Efter debatten udspandt der sig en livlig debat, som fortsatte, da vi var bænket omkring bordet i Havnerådssalen til en bid brød og et glas vin.

Og så oprandt den store dag, den 4. december, hvor Klubben fejrede sin 130 års fødselsdag. Klubben havde inviteret både medlemmer og ikke-medlemmer fra hele Storkøbenhavn, og der var stor tilslutning. Arrangementet foregik – som den slags naturligvis bør gøre – i Odd Fellow Palæets smukke lokaler, og man mødte frem i det store festskrud. Vi startede med et glas champagne og gik derefter til de smukt pyntede borde, hvor vi fik serveret en lækker 3-retters menu til akkompagnement af den pianist, som Klubben snart kan kalde “sin egen”. Klubbens flotte fane var hængt op i salen.

Formanden bød velkommen og holdt derefter en smuk tale for Klubbens udnævnte æresmedlem, tidl. udenrigsminister m.m. Per Stig Møller. Per Stig fik også overrakt et smukt trofæ som bevis for sin status som æresmedlem.

Per Stig Møller var rigtig glad for at blive udnævnt til æresmedlem og kvitterede med en yderst vittig og aktuel tale med overskriften: “Hvad er der egentlig at feste for?” – og der var jo altså mange gode og morsomme grunde.

Senere under middagen holdt også vores konservative formand Lars Barfoed en engageret tale over emnet “Den politiske situation lige nu” og han ankom til festen umiddelbart fra dagens høring med Uffe Elbæk, så der var streg under emnet “lige nu”.

I tiden op til festen havde en del medlemmer deltaget i et kursus for at kunne danse Les Lanciers. Og der blev sandelig danset, helt frem til festen sluttede en time over midnat. Det var virkelig en fest helt i Den Konservative Klubs ånd – helt som i gamle dage, som æresmedlemmet begejstret udtrykte det.

Der har været udtrykt ønske om, at den årlige fødselsdagsfest lægges på en fredag, og det vil bestyrelsen bestræbe sig på at efterkomme.

Og så kan jeg røbe, at Klubbens næste arrangement bliver en rundvisning på “Borgen”, hvor vi også får tid til et møde med et af de 8 medlemmer af Folketinget. Det bliver i anden halvdel af maj eller begyndelsen af juni, datoen er endnu ikke helt fastlagt. I får nærmere besked, så snart det er helt på plads.

Til gengæld er datoen for årets sommerskovtur fastlagt: Det bliver søndag den 25. august, og vi satser på at gentage succes’en for nogle år siden med en dejlig sejltur på kanalerne i Frederiksberg Have – naturligvis med det helt store kolde bord bagefter. Her må damerne gerne komme iført de store sommerhatte og herrerne med en hvid nellike i knaphullet.

Jeg kan varmt anbefale, at man går ind på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk og ser alle billederne fra festen – der er mange. Der ligger også mange dejlige billeder fra både sommerskovturen og mødet med Lars Barfoed her i salen.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

…….

Herefter ønskede Grete Henius at udtrykke sin ros til Lis Søkvist for hendes tilrettelæggelse og gennemførelse af danseskolearrangementet forud for festen. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2012 og foreslog årets underskud, kr. -10.980,75, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2012 kr. -4.303,88.

Kassereren redegjorde kort for det – forudsete – underskud, der skyldes store udgifter i forbindelse med 130-års festen.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, der var blevet omdelt uunderskrevet. Regnskabet udsendes til medlemmerne i underskrevet form sammen med udsendelsen af referatet af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man – også med året 2012’s underskud in mente – hævede det årlige kontingent, således at det udgjorde kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Klubbens næstformand Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank genvalgt med akklamation. Formanden takkede for valget.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jørgen Glenthøj, Jørgen Maibom, Kirsten Moldam. Alle blev genvalgt med akklamation.

Et yderligere bestyrelsesmedlem skulle vælges. Bestyrelsen foreslog Eva Andersson, der blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Inger Maibom ønskede ikke genopstilling. Bestyrelsen foreslog Preben Østberg Hansen, der blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen, blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9

Der var intet til punktet.

……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden. Herefter takkede formanden for genvalget og den store tilslutning.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam
Formand sekretær

Den Konservative Klubs bestyrelse er herefter sammensat således:

Flemming Brank, formand (valgt for 1 år)
Anne Duus, næstformand (på valg i 2014)
Svend Jørgen Thomsen, kasserer (på valg i 2014)
Kirsten Moldam, sekretær (på valg i 2015)
Jørgen Maibom, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Jørgen Glenthøj, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Lis Søkvist, bestyrelsesmedlem (på valg i 2014)
Annette B. Knudsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2014)
Eva Andersson, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)

Preben Østberg Hansen (suppleant)

Revisorer:
Poul Vest
John Hansen
Mogens Lønborg (suppleant)

Efter generalforsamlingen gik aftenens taler, BR-medlem i København Susanne Møller, på talerstolen og fortalte om de mange spændende tiltag i København, både på sundhedsområdet, der naturligt ligger hende nærmest, bl.a. handicap-området, som hun fandt dårligt håndteret af Enhedslistens Mikkel Warming, men også folkeskolen og integrationspolitikken blev rundet. Hun fastslog, at kommunens kerneprincipper skal være på plads, borgeradministrationen bør medvirke til at gøre borgernes dagligdag bedre og enklere – ikke dyrke landspolitik.

Herefter udspandt der sig en god debat i salen, bl.a. om anlæg af Havnetunnellen, de stadigt stigende ejendomsskatter, budgetforliget.

Efter debatten gik forsamlingen i Havnerådssalen, hvor der var dækket op med godt smørrebrød, vin, kaffe, the og – ikke mindst – rådhuspandekager.

Nyt fra Facebook
Arkiv