Stiftet den 6. december 1882

Generalforsamling 2012

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Ordinær generalforsamling

25. april 2012 kl. 19.00

 

 

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Klubbens virksomhed
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2013)
 5. Valg af bestyrelse:
  1. Formand
  2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
 7. Behandling af indsendte forslag
 8. Eventuelt

Klubbens næstformand, Anne Duus, bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Ole Henzen valgt som dirigent.
Ole Henzen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

ad pkt. 2.
Næstformanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb.
Den Konservative Klub indbød til byvandring den 24. maj i Frederiksstaden med vort medlem Grete Henius som veloplagt guide. Vejret var lidt køligt, men humøret var højt, og de godt 30 deltagere blev i løbet af halvanden time orienteret om mange spændende detailler om både vores hovedstad og mange af de personer, der gennem tiden har været knyttet til stederne.
Turen sluttede ved mindeankeret i Nyhavn, og langt de fleste deltog bagefter i en dejlig middag i Nyhavn. Det var rigtig hyggeligt selvom vi ikke havde mulighed for at sidde udendørs.
Næste arrangement var den årlige sommerskovtur den 20. august. Vi mødtes igen i Nyhavn, denne gang på en dejlig solskinsdag, startede med et glas champagne på kajen og sejlede derefter de 45 minutter over til Flakfortet, hvor en guide med stor viden om den lokale historie fortalte og førte os rundt. Efter turen spiste vi i restauranten med udsigt over vandet, og kaffen serveredes udendørs. Vi sejlede tilbage sent på eftermiddagen, stadig i højt solskin.
Klubben havde en aftale om et møde med Helge Adam Møller, men desværre kom valget på tværs her. Derfor blev det flyttet til januar i år.
Den 1. november havde vi så her i BR-salen møde med den politisk yderst velorienterede journalist fra TV, Kaare R. Skou, der startede sin beretning med en gennemgang af Det Konservative Folkepartis start og fortalte mange spændende detailler, der rakte helt frem til vore dage. Han leverede også en opsang til alle nuværende konservative og gav en god konstruktiv kritik og anvisning på, hvordan han mente, man skulle gribe sagerne an for at få mere fokus på de gode konservative værdier.
Klubbens 129-års fødselsdag blev holdt den 7. december i Brønshøj Ny selskabslokaler –samme sted som året før. Rigtig mange var mødt frem også denne aften, og vi fik en lækker 3-retters middag, og Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj holdt en festlig tale og sang for, hver gang vi åbnede Klubbens sangbog.
Efter middagen blev der serveret kaffe og så blev der spillet op til dans.
Og den 31. januar i år mødtes vi så igen her i BR-salen, hvor Helge Adam Møller kom og fortalte dels om sit politiske liv – han har været medlem siden den dag han blev født – og dels om sine mange spændende oplevelser som jægersoldat. Og det gik ikke stille af, han måtte op og stå på bordet her foran talerstolen for at demonstrere et faldskærmsudspring, og vi fik mange sjove detailler om hans møder, bl.a. med medlemmer af kongehuset.
Klubben havde til dette arrangement inviteret vælgerforeningerne i hele Storkredsen, og vi var lige over 50 deltagere denne aften.
Den Konservative Klub fylder i år 130 år, og det fejres tirsdag den 4. december, stedet er endnu ikke fastlagt, men det bliver helt sikkert en god fest med både god mad og efterfølgende mulighed for en dans, så notér jer allerede nu datoen!

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

ad pkt. 3.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet for 2011 og foreslog årets overskud, kr. 1.888,00, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2011 kr. 6.676,87.

Kassereren beklagede, at regnskabet nok forelå, men ikke kopieret, hvorfor det ikke havde været muligt at udlevere dette på mødet.

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 4.

 

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par.

ad pkt. 5 a.

Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank énstemmigt og med akklamation genvalgt. Anne Duus takkede på vegne Flemming Brank for valget.

ad pkt. 5 b.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Lis Søkvist, Svend Jørgen Thomsen og Merethe Due Jensen.

Merethe Due Jensen ønskede ikke genvalg. De øvrige genvalgtes med akklamation.

Bestyrelsen foreslog Annette B. Knudsen som nyt bestyrelsesmedlem. Annette B. Knudsen blev valgt med akklamation.

ad pkt. 5 c.

Inger Maibom blev genvalgt som 1. suppleant og blev valgt med akklamation. Der var ikke øvrige opstillet som suppleanter.

ad pkt. 6.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 7.

Der var ingen indkomne forslag.

ad pkt. 8.

Næstformanden lovede, at Klubbens reviderede regnskab blev rundsendt sammen med dette referat.

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden og overlod herefter ordet til næstformanden, der endnu en gang takkede for genvalget og tilslutningen.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Anne Duus Kirsten Moldam

Næstformand sekretær

Aftenens møde startede kl. 19.00, hvor Klubbens næstformand bød velkommen. Herefter introducerede næstformanden medlem af Københavns Borgerrepræsentation Jacob Næsager, der i BR er medlem af økonomi- og teknikudvalget.

Et kort referat heraf samt billeder fra aftenen kan læses og ses på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk

 Regnskab2011

04052012/k

Nyt fra Facebook
Arkiv