Den Konservative Klub

Stiftet den 6. december 1882

Referat af Generalforsamlingen

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Generalforsamlingen

13. april 2010 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2009

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2011)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)

6. Bestyrelsens forslag om at udnævne Per Stig Møller til æresmedlem af Klubben

7. Behandling af indsendte forslag

8. Eventuelt

Klubbens formand, Flemming Brank, bød velkommen til Klubbens 128. generalforsamling og foreslog René Ahlgren-Møller valgt som dirigent.

René Ahlgren-Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

ad pkt. 1.

Formanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb.

Den 23. august mødtes vi ved indgangen til Frederiksberg Have til årets ”sommerskovtur”. Damerne mødte frem iført store flotte sommerhatte og herrerne fik udleveret en hvid nellike til knaphullet. Vi startede dagen med et glas champagne, spadserede hen til sejlbådene og blev i to både sejlet en dejlig tur på kanalerne rundt i haven. Derefter spiste vi udendørs frokost i Restaurant Allégade 10.

Den 8. september holdtes politisk møde med deltagelse af vores konservative formand Lene Espersen. Det blev en livlig og spændende aften. Efter Lene Espersens indlæg var der livlig spørgelyst, og alle fik svar. Der var stor tilslutning til mødet, godt 50 personer var mødt frem, idet bestyrelsen havde valgt at invitere gæster fra hele Storkredsen.

Den 3. december fejrede vi Klubbens 128 års fødselsdag i Restaurant Baronen på Frederiks-sundsvej, hvor også flere af Klubbens nye medlemmer deltog for første gang. Der blev ser-veret 3 retters menu, og middagen blev akkompagneret af en hyggepianist, der også spillede til medlemmernes efterfølgende syngen, bl.a. fra Klubbens sangbog.

Den 10. marts i år havde Klubben besøg af Allis Helleland, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, en meget underholdende og oplysende aften. Også her udspandt sig en levende debat. Vi sluttede som altid med højt smørrebrød, vin og kaffe.

Herefter orienterede formanden om Klubbens nye hjemmeside, der stort set er færdig. Hjem-mesiden kan findes på www.denkonservativeklub.dk og bidrag til siden modtages gerne. (Send til sekretæren.)

Klubbens mangeårige æresmedlem, Birthe Bollhorn, var afgået ved døden i eftersommeren 2009. Birthe Bollhorn har været aktivt medlem i mange, mange år og var i perioden 1972 til 1996 Klubbens ihærdige sekretær. Der blev afholdt et minuts stilhed til minde om Birthe Boll-horn.

Herefter redegjorde formanden kort for begrundelsen for at udnævne Per Stig Møller til æres-medlem af Klubben og henviste til dagsordenens pkt. 6.

Kommentarer og bemærkninger til formandens beretning:

Knud Schou påpegede, at det for at få nye medlemmer kunne være en god idé at reklamere for Klubben overfor medlemmerne af Københavns-kredsen.

Formanden orienterede om de tiltag, der p.t. foregår for at hverve nye medlemmer.

Jørgen Maibom gav tilsagn om at skabe kontakter til de øvrige vælgerforeninger i Storkøben-havn.

Henrik Murmann foreslog, at man annoncerede for Klubbens arrangementer i f.eks. Storkreds-bladet og samtidig orienterede om kriterier for optagelse i Klubben.

Det blev oplyst, at Frederiksberg-kredsen fraflytter sit mangeårige lejemål på Gammel Konge-vej med udgangen af juni 2010, hvorfor der lørdag den 19. juni afholdes auktion på indbo og inventar.

Samtidig skal Klubben have fundet et nyt sted til sin fane, inklusive vitrineskabet, hvori den opbevares.

Poul Vest omtalte fanens anvendelse ved bl.a. fugleskydningsarrangementer og om traditionen for at invitere politikere – også fra andre partier – på besøg til debat. Endvidere gjorde han opmærksom på Klubbens tidligere formand, H. Thustrup Hansens store og historiske viden om Klubben.

Det foresloges at rette henvendelse til Nyhavn for eventuel opstilling og opbevaring af fanen.

Herefter godkendte forsamlingen formandens beretning.

ad pkt. 2.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet for 2009 og foreslog årets over-skud, kr. 3.135,18, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par. Forman-den redegjorde for forslag fra Zuz Gerd Pelle om ændring af kontingentet, og Zuz Gerd Pelle redegjorde for baggrunden for sit forslag. Formanden anbefalede, at man fortsatte med den nuværende konstruktion af kontingent

betalinger.

ad pkt. 4 a.

Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank énstemmigt og med akklamation genvalgt. Flemming Brank takkede for valget.

ad pkt. 4 b.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Lis Søkvist, Merethe Due Jensen og Svend Jørgen Thomsen (kasserer).

Alle genvalgtes med akklamation.

ad pkt. 4 c.

Knud Schou blev genvalgt som 1. suppleant og Inger Maibom blev genvalgt som 2. suppleant. Begge med akklamation.

ad pkt. 5.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 6.

Formanden redegjorde nærmere for bestyrelsens begrundelse for at foreslå Per Stig Møller som nyt æresmedlem.

Per Stig Møller har været medlem og deltaget i Klubbens mange aktiviteter gennem mange år. Han var endvidere Klubbens formand i årene 1996 til 2001, hvor han fratrådte, da han blev udnævnt til udenrigsminister.

Herefter gik man over til skriftlig afstemning om forslaget.

Der blev afgivet 20 stemmer, fordelt således:

0 stemmer – nej

20 stemmer – ja.

Således blev forslaget énstemmigt vedtaget.

Formanden orienterede herefter om, at Klubben i anledning af udnævnelsen har planer om at invitere æresmedlemmet til en debataften i indeværende sæson, hvor han også vil få udleveret et diplom som æresmedlem.

Maibom pointerede, at dette burde foregå i Klubbens regi, gerne i Københavns Rådhus’ BR-sal.

ad pkt. 7.

Der var ingen indkomne forslag.

ad pkt. 8.

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden og overlod herefter ordet til formanden, der endnu en gang takkede for genvalget og tilslutningen.

Formanden gjorde til sidst endnu en gang opmærksom på Frederiksberg Konservatives lukning af lokaler på Gammel Kongevej.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam

Formand sekretær

Herefter gik man ned i rådhusets kælderetage til Havnerådssalen, hvor der var dækket op, og vi havde et hyggeligt samvær med smørrebrød, vin, kaffe og kage.

25.4.2010/km

FORMANDENS BERETNING 2009

FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen

1. april 2009

Vi har i Den Konservative Klub holdt nogle rigtig gode møder hen over året.

På sidste års ordinære generalforsamling blev annonceret, at vi ville få besøg af Mogens Lykketoft til en aftens foredrag og efterfølgende debat den 26. maj 2008. Endvidere at der i juni måned ville være rundvisning i Cisternerne på Frederiksberg med Margit Ørsted og her var arrangeret efterfølgende fællesspisning på restaurant Bjælkehuset.

Desværre var der til begge arrangementer så ringe tilslutning, at vi måtte aflyse. Til arrangementet med Mogens Lykketoft var tilmeldt 9 medlemmer, og det fandt vi ikke, at vi kunne byde ham. Han har dog venligt tilbudt at komme på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker det. (Der var 4 tilmeldinger til besøget i Cisternerne.)

Så årets første arrangement var ”sommerskovtur”, der blev afholdt i M.G. Petersens Familiehave i Pile Allé. Det var en flot varm sommersøndag, og der var god tilslutning. En meget hyggelig eftermiddag med godt samvær. Hvis der her på generalforsamlingen er tilslutning hertil, vil vi gentage succes’en i år.

Næste sammenkomst var Klubbens fødselsdag i december. Den blev afholdt i restaurant Ravelinens hyggelige lokaler, ca. 20 medlemmer mødte frem, og vi havde en dejlig aften – igen med god mad og hyggeligt samvær.

Den 3. februar i år mødtes vi her i Byrådssalen, hvor tidligere formand og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen på yderst oplagt vis fortalte stort og småt fra sin tid som formand og minister. Vi fik også en god indsigt i, hvordan formandsskiftet var foregået – og det var jo prisværdigt smertefrit og elegant (når man ser tilbage på de sidste 30 års partihistorie).

Derefter fortalte han om sin kampagne for sit kandidatur til EU-parlamentet, hvorledes det ville blive skudt i gang med motorcykelkørsel tværs gennem Europa. Og selvfølgelig fortalte han om sine intentioner med sit kandidatur.

Der var en god debat og blev stillet en del spørgsmål, som han svarede velvilligt på, og derefter gik vi samlet ind i det tilstødende ”Snapsting”, hvor der var dækket op med lækkert smørrebrød, vin, kaffe og kage. En særdeles vellykket aften.

Endelig havde vi den 23. marts en spændende aften – sammen med Københavns Konservative Vælgerforening – med rundvisning på Carlsberg-grundene, hvor nogle af Carlsbergs folk gav os en grundig indsigt i, hvad intentionerne er med den nye by ”Vores by”. Rundvisningen sluttede med et besøg i Carlsberg-tårnet, hvorfra vi på 21. etage havde en fantastisk udsigt over hele byen. Efter selve rundvisningen bød Carlsberg på sandwiches og husets bryg, mens vi fik orientering om planlægning og udførelse af det meget omfattende byggeprojekt, der er skitseret til at vare frem til 2018.

Og så kan jeg allerede nu oplyse, at vores nye formand og erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen har lovet os at komme her på rådhuset den 8. september til en debataften.

Endvidere arbejder vi på at tilrettelægge ”sommerskovturen”, der bliver afholdt enten den 23. eller den 30. august 2009 – begge dage er søndage. Som sagt hvis der er tilslutning hertil i dag.

Og årets fødselsdagsfest for Klubben holdes torsdag den 3. december 2009.

Generalforsamling

Tirsdag den 13. april kl. 19.00

afholdes Klubbens årlige, ordinære generalforsamling.

Denne holdes på Københavns Rådhus, BR-salen, 2. sal, og der bliver traditionen tro også arrangeret fællesspisning i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Der vil i god tid inden generalforsamlingen blive fremsendt indkaldelse, dagsorden og øvrig information.

Mit liv i kulturarvens tjeneste

Tidligere direktør for Statens Museum for Kunst Allis Helleland causerer over emnet:

Mit liv i kulturarvens tjeneste

Hvad fik Allis Helleland til at stile efter den varme stol på Statens Museum for Kunst – en stilling, der altid har været øretævernes holdeplads?

Siden sin jyske barndom har Allis Helleland haft forkærlighed for at cykle i modvind – hun vil fortælle om, at hun bedre kan klare modgang end medgang, hun elsker at brænde for et emne.

Allis Helleland er født i Vestjylland, student fra Struer Gymnasium, har fransk som hovedfag ved Århus Universitet, blev magister i kunsthistorie i 1985. Hun blev i 1994 direktør for Statens Museum for Kunst og i 2007 direktør for Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design i Oslo.

Der vil efter foredraget blive rig mulighed for debat og spørgsmål.

Mødet holdes i Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg. Efter mødet vil der være servering af 2 stk. smørrebrød, en kop kaffe med kage, pris kr. 120.-. Klubben byder desuden på et glas vin/øl til maden.

Tilmelding er nødvendig, hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen, til sekretæren: Kirsten Moldam, telefon aften 33 31 19 46 eller på e-mail: kirsten@moldam.dk

Referat af Generalforsamlingen 2009

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Generalforsamlingen

1. april 2009 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Beretning om Klubbens virksomhed

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2008

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2010)

4. Valg af bestyrelse:

a. Formand

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

c. Suppleanter

5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)

6. Behandling af indsendte forslag

7. Eventuelt

Klubbens formand, Mogens Lønborg, bød velkommen og foreslog Poul Vest valgt som di-rigent.

Poul Vest konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde ind-sigelser hertil.

ad pkt. 1.

Formanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb. Der var ar-rangeret debataften med Mogens Lykketoft i maj måned og omvisning i Cisternerne i juni måned. Desværre var der til begge arrangementer så ringe tilslutning, at man så sig nødsaget til at aflyse.

I august måned var inviteret til ”sommerskovtur” i M.G. Petersens Familiehave, der var god tilslutning hertil, og det blev en hyggelig eftermiddag. I december fejredes Klubbens fødselsdag i Restaurant Ravelinen. Den 3. februar 2009 kom Bendt Bendtsen og fortalte om sin tid som minister og sine visioner i forbindelse med hans kandidatur til EU-parlamentet. Og endelig var der i marts – sammen med Københavns Konservative Vælgerforening – rundvisning på Carlsberg-grundene med efterfølgende orientering om, hvad der skal ske fremover i området.

ad pkt. 2.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet og foreslog årets overskud, kr. 1.314,01, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Der var ikke andre bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 3.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par.

ad pkt. 4 a.

Den hidtidige formand, Mogens Lønborg, oplyste, at han på grund af det forestående kommu-nalvalg ønskede at træde tilbage.

Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Flemming Brank, blev foreslået som ny for-mand.

Et medlem bemærkede, at formandsskiftet burde være annonceret i god tid forud for general-forsamlingen.

Herefter blev Flemming Brank énstemmigt valgt med akklamation. Flemming Brank takkede for valget.

ad pkt. 4 b.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Helene Howe, Jørgen Maibom, Mads Lebech og Kirsten Moldam.

Mads Lebech havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.

Helene Howe, Jørgen Maibom og Kirsten Moldam genvalgtes med akklamation.

Kenneth Finsen og Jørgen Trust ønskede at udtræde af bestyrelsen, selv om de var valgt frem til 2010.

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes borgmester Jørgen Glenthøj, Lis Søkvist og Merethe Due Jensen, alle med akklamation.

ad pkt. 4 c.

Knud Schou blev valgt som 1. suppleant og Inger Maibom blev valgt som 2. suppleant. Begge valgt med akklamation.

ad pkt. 5.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg valgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 6.

Formanden oplyste, at der ikke var modtaget forslag til behandling.

ad pkt. 7.

Under punktet eventuelt enedes forsamlingen om, at det ville være en god idé at fortsætte ini-tiativet med en ”sommerfrokost”, formentlig søndag den 23. eller søndag den 30. august – li-geså at man fortsætter med den årlige fejring af Klubbens fødselsdag, dog gerne i andre lokali-teter end Ravelinen. Endvidere at der er aftale med Lene Espersen om møde 8. september 2009.

Den nyvalgte formand, Flemming Brank, takkede endnu en gang for valget. Jørgen Maibom takkede på Klubbens vegne Mogens Lønborg for hans indsats som formand i de forgangne 4 år.

Dirigenten gav ordet tilbage til den afgående formand, der takkede forsamlingen og dirigenten.

Mogens Lønborg afrundede med en orientering om det politiske klima i Københavns Kommune, herunder om udsigterne til fordeling af borgmesterposterne efter det kommende kommunalbe-styrelsesvalg og udsigten til en ny overborgmester. Endvidere fortalte han om de mange gode resultater, Konservative har været med til at gennemføre i den forgangne valgperiode.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam

Formand sekretær

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Flemming Brank (valgt af generalforsamlingen)

Kasserer: Svend Jørgen Thomsen (på valg 2010)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2011)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Anne Duus (på valg 2010)

Jørgen Maibom (på valg 2011)

Helene Howe (på valg 2011)

Jørgen Glenthøj (på valg 2011)

Lis Søkvist (på valg 2010)

Merethe Due Jensen (på valg 2010)

Efter generalforsamlingen var der i det tilstødende ”Snapsting” hyggeligt samvær med højt smørrebrød, vin, kaffe og kage.

12.04.2009 ref. Kirsten Moldam

Nyt fra Facebook

Arkiv