Den Konservative Klub

Stiftet den 6. december 1882

Sundhedsmøde

Kære medlemmer af Den Konservative Klub samt eventuelle gæster.

 

Invitation til politisk debat og indsigt i ”Rigets Sundhedstilstand”

 

Det offentlige Danmark har i dag et stort fokus på borgernes sundhed. Opgaven er at styrke borgerens mulighed for at bevare et aktivt og selvstændigt liv. Det er naturligvis for vores egen skyld, men bestemt – og i mindst lige så høj en grad for samfundsøkonomiens skyld. Sundhed koster årligt velfærdssamfundet milliarder og med en stigende levealder vil beløbet blot vokse i årene fremover, medmindre der i stedet tænkes sundhedsfremmende og forebyggende.

 

I Klubben tænker vi også sundhed og har derfor valgt også at sætte fokus på emnet. Først skal vi besøge Københavns nye Sundhedshus i Vanløse, hvor områdechef Lone Jørgensen vil stå for rundvisning og orientering om de indsatser landets hovedstad gør på sundhedsområdet. Dette varer ca. en times tid.

 

Herefter følges vi – for at få lidt motion – de ca. 250 meter til Restaurant Basement på Jernbane Alle 42, i samme bygning som Vanløse Bio. Her har vi fået tilsagn om et spændende sundhedspolitisk oplæg fra en der kender området særdeles godt, nemlig Borgerrepræsentant Susanne Møller. Det bliver naturligvis et sundhedspolitisk oplæg med afsæt i både København og i de konservatives tanker til fremtidens sundhedspolitik.

 

Sædvanen tro slutter vi aftenen med hyggelig spisning ved 19.00 tiden, hvor den gode politiske debat og diskussion meget gerne må fortsætte. Da alt ikke skal handle om sundhed, kan der til middag vælges mellem Stegt flæsk eller Stjerneskud, samt et glas vin, øl eller en vand.

Desværre er der til dette arrangement begrænset deltagerantal på 30, så her gælder først til mølle princippet. Pris for medlemmer 130,- kr. og for gæster 150,- kr.

 

Mødet finder sted

 

Mandag den 4. juni 2012 kl. 17.00 på Vanløses Sundhedscenter, 

Der er beliggende på Indertoften 10, 2. sal, 2720 Vanløse

300 m fra Vanløse station /metrostation.  Bus 13 og 22 stopper tæt ved.

 

Tilmelding til Klubbens sekretær Kirsten Moldam, telefon 33 31 19 46 (aften) eller på mail: kirsten@moldam.dk.

Politisk tale på årets generalforsamling

Aftenens taler var medlem af Københavns Borgerrepræsentation Jacob Næsager, der i BR er medlem af økonomi- og teknikudvalget.

 

Jacob Næsager fortalte spændende og meget oplysende om Københavns Kommunes mange nye tiltag, heraf en god del opnået ved konservativ indsats.

 

Kommunen får i disse år ca. 1.000 nye indbyggere – hver måned. Fremskrevet til år 2020 vil det give en tilgang på 100.000, hvorfor der i 2020 vil være ca. 650.000 borgere i hovedstaden.

Blandt andre satser Carlsberg meget på de kommende borgere og der er udarbejdet en ny lokalplan for området samt Enghave Station-området, mange nye boliger opføres samt undervisningsinstitutioner for skolelærere og sygeplejersker. Der vil være ca. 40.000 nye boliger i dette område, når det er færdigudbygget. Herudover sker der udvidelse af Nordhavn-området, idet man flytter al den jord, der fjernes ved Metro-byggeriet ud på Nordhavn til opfyldning.

 

En ny super-arena er undervejs i Ørestaden, og i de seneste 8 år er der bygget en ny børneinstitution i kommunen hver måned.

 

Københavns Kommune satser på at være CO2 neutral i 2025. Endvidere er det et mål at se kommunen som ”Verdens bedste cykelby”, p.t. er kommunen nr. 2 i dén relation. Alene Dr. Louises bro passeres hver dag af 33.000 cyklister, så målet burde kunne nås.

 

Københavns Kommunes økonomi er også blevet ganske god – i det kommende år er der et råderum på 2,9 mia. kr. på budgettet.

 

Jacob Næsager nævnte nogle af de seneste ”konservative fingeraftryk”:

 

I   Man havde ugen før indført Straks-aktivering af arbejdsløse, hvilket vil sige ingen udbetaling af kontanthjælp men start på uddannelse eller jobtilbud.

II   Kommunen havde forhandlet nye overenskomster med de offentligt ansatte, således at de nu får samme løn som deres kolleger i den øvrige del af landet.

III  Daginstitutionernes lukkedage afskaffes, så lønmodtager (forældre) og arbejdsgiver selv bestemmer, hvornår de ønsker at holde ferie – et længe næret ønske fra københavnske forældre.

IV   250 mill. kr. er afsat til oprettelse af flere p-pladser i kommunen.

 

Jacob Næsager rundede af med at fortælle, at den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen har et godt og tæt samarbejde på rådhuset – konservative har været gode til at skabe forlig. Københavns Kommune udvikler sig i den rigtige retning, har en god og sund økonomi og lægger vægt på gode (konservative) værdier.

 

 

 

 

Efter oplægget var der debat om adskillige emner, bl.a. påpegede Grete Henius den manglende opretning af fortove og cykelstier – Jacob Næsager oplyste, at man var opmærksom på dette, men meget skulle graves op og ændres i forbindelse med Metro-byggeriet, vil opretning ske i forbindelse hermed.

Endvidere kunne Jacob Næsager fortælle, at den tragiske sag, hvor to piger var faldet ned på grund af manglende vedligeholdelse af et rækværk, var meget tæt på en afslutning, der forventedes at munde ud i en erstatning til pigerne.

 

Lis Søkvist spurgte, hvorfor der blev bygget nye skoler, når man samtidig lukkede andre – i umiddelbar nærhed. Jacob Næsager kunne oplyse, at dette overvejende var områdebestemt. Der bygges en del nye skoler i de områder, hvor der er/forventes at komme mange børn i det kommende nybyggeri.

 

Lis Søkvist gjorde endvidere opmærksom på, at der var alt for mange vejskilte, der var helt ulæselige – blev opfordret til at gå ind på kommunens ”giv et praj”-side, så bør der ske noget.

 

Bjarne Andersson havde en bøn til Københavns Kommune om bygningen af den nye multiarena: Byg den nu ordentligt og undlad at spare (de forkerte steder)! Jacob Næsager svarede, at man da forsøgte at gøre det så godt som overhovedet muligt og at budgettet for arenaen, der oprindeligt var på 75 mia.kr., allerede var udvidet til 85 mia.kr.

 

Næstformanden takkede borgerrepræsentationsmedlem Jacob Næsager for et godt og oplysende indlæg og en god efterfølgende debat.

 

Generalforsamling 2012

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat

af

Ordinær generalforsamling

25. april 2012 kl. 19.00

 

 

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Klubbens virksomhed
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2013)
 5. Valg af bestyrelse:
  1. Formand
  2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
 7. Behandling af indsendte forslag
 8. Eventuelt

Klubbens næstformand, Anne Duus, bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Ole Henzen valgt som dirigent.
Ole Henzen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

ad pkt. 2.
Næstformanden aflagde beretning og omtalte bl.a. Klubbens arrangementer i årets løb.
Den Konservative Klub indbød til byvandring den 24. maj i Frederiksstaden med vort medlem Grete Henius som veloplagt guide. Vejret var lidt køligt, men humøret var højt, og de godt 30 deltagere blev i løbet af halvanden time orienteret om mange spændende detailler om både vores hovedstad og mange af de personer, der gennem tiden har været knyttet til stederne.
Turen sluttede ved mindeankeret i Nyhavn, og langt de fleste deltog bagefter i en dejlig middag i Nyhavn. Det var rigtig hyggeligt selvom vi ikke havde mulighed for at sidde udendørs.
Næste arrangement var den årlige sommerskovtur den 20. august. Vi mødtes igen i Nyhavn, denne gang på en dejlig solskinsdag, startede med et glas champagne på kajen og sejlede derefter de 45 minutter over til Flakfortet, hvor en guide med stor viden om den lokale historie fortalte og førte os rundt. Efter turen spiste vi i restauranten med udsigt over vandet, og kaffen serveredes udendørs. Vi sejlede tilbage sent på eftermiddagen, stadig i højt solskin.
Klubben havde en aftale om et møde med Helge Adam Møller, men desværre kom valget på tværs her. Derfor blev det flyttet til januar i år.
Den 1. november havde vi så her i BR-salen møde med den politisk yderst velorienterede journalist fra TV, Kaare R. Skou, der startede sin beretning med en gennemgang af Det Konservative Folkepartis start og fortalte mange spændende detailler, der rakte helt frem til vore dage. Han leverede også en opsang til alle nuværende konservative og gav en god konstruktiv kritik og anvisning på, hvordan han mente, man skulle gribe sagerne an for at få mere fokus på de gode konservative værdier.
Klubbens 129-års fødselsdag blev holdt den 7. december i Brønshøj Ny selskabslokaler –samme sted som året før. Rigtig mange var mødt frem også denne aften, og vi fik en lækker 3-retters middag, og Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj holdt en festlig tale og sang for, hver gang vi åbnede Klubbens sangbog.
Efter middagen blev der serveret kaffe og så blev der spillet op til dans.
Og den 31. januar i år mødtes vi så igen her i BR-salen, hvor Helge Adam Møller kom og fortalte dels om sit politiske liv – han har været medlem siden den dag han blev født – og dels om sine mange spændende oplevelser som jægersoldat. Og det gik ikke stille af, han måtte op og stå på bordet her foran talerstolen for at demonstrere et faldskærmsudspring, og vi fik mange sjove detailler om hans møder, bl.a. med medlemmer af kongehuset.
Klubben havde til dette arrangement inviteret vælgerforeningerne i hele Storkredsen, og vi var lige over 50 deltagere denne aften.
Den Konservative Klub fylder i år 130 år, og det fejres tirsdag den 4. december, stedet er endnu ikke fastlagt, men det bliver helt sikkert en god fest med både god mad og efterfølgende mulighed for en dans, så notér jer allerede nu datoen!

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

ad pkt. 3.

Kassereren, Svend Jørgen Thomsen, gennemgik regnskabet for 2011 og foreslog årets overskud, kr. 1.888,00, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2011 kr. 6.676,87.

Kassereren beklagede, at regnskabet nok forelå, men ikke kopieret, hvorfor det ikke havde været muligt at udlevere dette på mødet.

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

ad pkt. 4.

 

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 for enlige og kr. 225 for par.

ad pkt. 5 a.

Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank énstemmigt og med akklamation genvalgt. Anne Duus takkede på vegne Flemming Brank for valget.

ad pkt. 5 b.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Lis Søkvist, Svend Jørgen Thomsen og Merethe Due Jensen.

Merethe Due Jensen ønskede ikke genvalg. De øvrige genvalgtes med akklamation.

Bestyrelsen foreslog Annette B. Knudsen som nyt bestyrelsesmedlem. Annette B. Knudsen blev valgt med akklamation.

ad pkt. 5 c.

Inger Maibom blev genvalgt som 1. suppleant og blev valgt med akklamation. Der var ikke øvrige opstillet som suppleanter.

ad pkt. 6.

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt som revisorsuppleant.

ad pkt. 7.

Der var ingen indkomne forslag.

ad pkt. 8.

Næstformanden lovede, at Klubbens reviderede regnskab blev rundsendt sammen med dette referat.

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden og overlod herefter ordet til næstformanden, der endnu en gang takkede for genvalget og tilslutningen.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.

Anne Duus Kirsten Moldam

Næstformand sekretær

Aftenens møde startede kl. 19.00, hvor Klubbens næstformand bød velkommen. Herefter introducerede næstformanden medlem af Københavns Borgerrepræsentation Jacob Næsager, der i BR er medlem af økonomi- og teknikudvalget.

Et kort referat heraf samt billeder fra aftenen kan læses og ses på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk

 Regnskab2011

04052012/k

Spændende aften med Helge Adam Møller

Tirsdag den 31. januar 2012 havde
Den Konservative Klub besøg af en af ”det gamle” Folketings helt store
koryfæer, nemlig Helge Adam Møller (HAM), der har været medlem af det
Konservative Folkeparti i 69 år (indmeldt som nyfødt og på et tidspunkt, hvor
den konservative formand hed Erik Haunstrup Clemmensen) og især været medlem af
Folketinget sammenlagt i 28 år.

Som søn af folketingsmedlemmerne Adam
Møller og Gerda Møller og bror til Eva Møller, der ligeledes har været
folketingsmedlem i en del år, kom han på Tinge i første omgang som suppleant
for sin mor, men kom i januar 1984 ind på eget mandat.

Men det stod ikke skrevet, at
Helge Adam Møller skulle være politiker. Umiddelbart efter afslutning af
gymnasiet meldte han sig til militæret, hvor han indledte hvad der skulle blive
en lang karriere, der bl.a. omfattede den barske uddannelse som Jægersoldat.

Om denne periode af sit liv og
uddannelsen – i øvrigt sammen med B.S. – som Jægersoldat fortalte han levende
og beskrivende, så det mange gange gøs i forsamlingen. Hvordan overlever man i
mange døgn på små eller ingen rationer? Ja, man fanger f.eks. fisk ved at
”bombe” dem, så de ligger i vandoverfladen og er lige til at tage. Og så kan
man supplere med bl.a. snegle eller hvad med hugorme og snoge – joh, de smager
skam udmærket, hvis man spidder dem over et sagte bål og trækker skinnet af –
vi fik også opskrifterne!

Vi hørte om den afsluttende
Jægerprøve, der nok er de få forundt at gennemføre. Efter denne prøve gennemgik
Helge Adam Møller så faldskærmsuddannelsen, fortalte bl.a., at i selve springet
før skærmen folder sig ud kommer man op på en hastighed af 220 km i timen! For
at illudere et faldskærmsspring måtte HAM op og stå på bordet foran talerstolen
og demonstrere – se de sigende billeder her på siden.

Også uddannelsen af vores
kronprins deltog HAM i – sammen med bl.a. B.S. – og fik i den forbindelse et
udmærket forhold til kongehuset. Og han kunne supplere med mange både sjove og
spændende oplevelser i dén anledning.

Herefter fik vi en del gode
konservative synspunkter, bl.a. fik vi læst op af Det Konservative Folkepartis
første partiprogram – og der var rigtig mange genkendelige punkter, de kunne
meget vel være skrevet i dag.  De gode,
grundlæggende konservative værdier har som bekendt ikke ændret sig, her kan
bare nævnes det personlige ansvar – men hjælp til dem, der virkelig har behov
herfor (Grundlovens § 75, stk.2.) – ordentlig og redelig opførsel i
dagligdagen, men klar dog dig selv, hvis du kan.

Helge Adam Møller besvarede
herefter spørgsmål fra salen, og Klubbens formand takkede efterfølgende vores
gæst for hans levende og spændende beretning, men måtte love deltagerne, at de
skulle få mere debat hen over den lækre servering, højt smørrebrød og vin, der ventede
i rådhuskælderens ”Havnerådssal”.  Aftenen
afsluttedes med kaffe og kage og en god snak hen over bordene, og det blev
sent, før de sidste kom hjem.

Københavns, Frederiksbergs,
Dragørs og Tårnbys vælgerforeningers medlemmer var i den særlige anledning
inviteret til at deltage, og der var – som det også fremgår af billederne –
stort fremmøde, i alt godt 50 deltagere. Virkelig en god aften helt i Den
Konservative Klubs ånd.

 

010212/k

 

Debataften med Helge Adam Møller på Københavns Rådhus

Vort mangeårige folketingsmedlem, Helge Adam Møller, kommer tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19.00 til en debataften med Klubbens medlemmer og inviterede på Københavns rådhus, BR-salen. Efter hans indlæg vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Efter mødet er der – traditionen tro – fællesspisning i Havnerådssalen (rådhuskælderen), hvor der serveres 2 stk. smørrebrød – den sædvanlige gode kvalitet fra Claus Meyers køkken – 1 glas hvid- eller rødvin, kaffe/the og kage. Pris kr. 130,- for Klubbens medlemmer, og kr. 155,- for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 29. januar til Klubbens sekretær Kirsten Moldam på telefon 33 31 19 46 (aften/week-ends) eller mail: kirsten@moldam.dk.

Vi ser frem til en spændende aften med livlig debat!

Nyt fra Facebook

Arkiv