Den Konservative Klub

Stiftet den 6. december 1882

Referat af ordinær Generalforsamling 2016

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
20. april 2016 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2017)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Nikolaj Bøgh bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Alfred Grinderslev valgt som dirigent. Alfred Grinderslev blev énstemmigt valgt.

Ad pkt. 2
Alfred Grinderslev konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.
2.
Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretning:

Formanden startede med at gøre opmærksom på, at netop miljøpolitik oprindeligt var – og stadig er – en konservativ mærkesag. Det var Poul Møller, der i 1960’erne startede med at bringe dette emne op, og kulturpolitik har lige siden været et væsentligt emne. Derfor er det ærgerligt, at det netop er vedtaget, at Statens Museum For Kunst og Nationalmuseet ikke længere skal være gratis at besøge. Det vil sikkert afholde mange fra at besøge de to museer, og det vil gøre det sværere at bevare og passe på vores kulturarv. En gruppe med bl.a. Naser Khader i front er nedsat for at debattere kulturens fremme.

Årets arrangementer startede med den årlige sommerskovtur, der afholdtes søndag den 16. august. Vi mødtes i Roskilde Havn, hvor formanden bød velkommen med et glas vin og lidt snacks. Vi gik ombord på MS Sagafjord, indtog Kaptajnens Salon og fik her serveret en fin frokost, samtidig med at vi nød sejlturen rundt i fjorden. Turen varede halvanden time og herefter spadserede vi til Roskilde Domkirke, hvor vi fik en spændende rundvisning, som formanden forestod.

Tirsdag den 27. oktober mødtes vi med vores partiformand, Søren Pape, i Københavns Rådhus’ BR-sal, hvor han orienterede om den aktuelle politiske situation og om de emner, der ville komme op på det forestående Landsrådsmøde. Der var mange spørgsmål og en god debat. Herefter gik vi i Havnerådssalen til en servering af det traditionsrige gode smørrebrød, vin og kaffe med rådhuspandekager.

Klubbens fødselsdag blev fejret den 10. december, hvor vi samledes i Restaurant Josty på Frederiksberg til en fin 3-retters menu med tilhørende vine. Formand Nikolaj Bøgh holdt fødselsdagstalen og Klubbens æresmedlem Per Stig Møller, der deltog med sin hustru i fødselsdagsfesten, holdt en veloplagt og særdeles humoristisk festtale.

Der blev fra mange sider givet udtryk for, at man skulle forsøge at holde den årlige fest hos Josty, hvilket bestyrelsen vil bestræbe sig for.

Der har været et enkelt arrangement i 2016 forud for denne generalforsamling, idet vi den 13. januar mødtes i Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentationslokaler og fik et foredrag af DA’s underdirektør, der talte om den politiske situation set med DA’s øjne. Vi fik også en rundvisning i de både smukke og spændende lokaler, der oprindelig har været Grevinde Danners vinterresidens. Efter mødet var der fællesspisning lige om hjørnet i ”Tivoli-Hallen”.

Formanden nævnte samtidig, at førstkommende arrangement vil være et møde, hvor OK-Klubben byder os velkommen i sine lokaler på Allégade 2, Frederiksberg, og hvor Klubbens tidligere formand, der er formand for OK-Klubben, vil orientere om OK’s opståen, daglige virke og fremtidsperspektiverne for klubben. Det er fastlagt til den 19. maj 2016 kl. 17.00, og der er naturligvis fællesspisning efter Flemming Branks foredrag.

Endvidere orienterede Formanden om, at årets sommerskovtur er fastlagt til søndag den 28. august. Endvidere er Klubbens fødselsdagsfest planlagt til torsdag den 8. december 2016.

Endelig oplyste Formanden, at medlemstallet pr. datoen er 146.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

3.
Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2015 og foreslog årets overskud, kr. 3.966,50, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2014 kr. 15.156,12.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man fastholdt det årlige kontingent, der udgør kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Generalforsamlingen genvalgte Nikolaj Bøgh med akklamation.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Svend Jørgen Thomsen, Lis Søkvist, Annette B. Knudsen og Anne Duus.
Alle blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Preben Østberg Hansen genopstillede som 1. suppleant til bestyrelsen og blev valgt med akklamation.
Næstformand Eva Andersson foreslog valg af Birte Knutsson som 2. suppleant.
Birte Knutsson blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

Den hidtidige revisor John L. Hansen blev genvalgt med akklamation og Mogens Lønborg valgtes ligeledes som revisor, også med akklamation.

Erling Dreisler valgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Det af Preben Hansen fremsendte forslag til vedtægtsændring blev kort drøftet og blev derefter af forslagsstilleren trukket tilbage, idet Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsessuppleanterne fremover til orientering modtager referater af bestyrelsens møder.

Ad pkt. 9

Preben Hansen stillede spørgsmål til udgiften til Klubbens hjemmeside, idet han mente, at den ikke fungerede efter hensigten. Formanden oplyste, at der ganske rigtigt gennem nogen tid havde været en del tekniske problemer, men at man bestræbte sig på at få dette oprettet.
(Det kan oplyses, at den årlige udgift til hjemmesiden udgør kr. 90,-.)

Der var ikke yderligere til punktet.
……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden.

Referat af Generalforsamling 2014

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
23. april 2014 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2015)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Flemming Brank bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog Alfred Grinderslev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2
Alfred Grinderslev konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretning:

Der har i det forløbne år været stor travlhed på grund af kommunalvalget, og samtidig har der været flere arrangementer, som har måttet aflyses i sidste øjeblik.
Der var tilrettelagt fødselsdagsfest for Klubben torsdag den 5. december. Desværre var der meget ringe tilslutning, idet kun 15-16 medlemmer havde tilmeldt sig festen, som skulle holdes på Restaurant Bellahøj. Bestyrelsen så ikke anden mulighed end at aflyse festen, da det under ingen omstændigheder kunne hænge sammen økonomisk.
Det viste sig at være held i uheld – netop den 5. december huserede orkanen Bodil, som jo udviklede sig ret voldsomt, og de allerfleste havde nok foretrukket at blive hjemme, der var advarsler i alle medier allerede om eftermiddagen om at holde sig indendørs.
Men den store årlige sommerskovtur i Den Konservative Klub blev afholdt søndag den 25. august – vejret var med os, det var flot solskin hele dagen, der var fint fremmøde og alle var i højt humør.
Vi mødtes foran indgangen til Frederiksberg Have – damerne var selvfølgelig iført store flotte sommerhatte, og herrerne havde en hvid nellike i sommerjakkesættet. Vi startede med Formandens velkomst og et glas vin. Derefter spadserede vi hen til det sted i haven, hvorfra man kan se direkte ind til elefanterne og deres “nye” hus.
Og så steg vi ombord i de to robåde, der lå og ventede på os. En dejlig sejltur rundt i kanalerne i haven fulgte, og bagefter gik vi den korte tur til Restaurant Allégade 10, hvor der var dækket op til en dejlig sommerfrokost.
Den tidligere lovede rundvisning på Christiansborg lod sig heller ikke gennemføre – til gengæld kan jeg oplyse, at rundvisningen nu er arrangeret og finder sted onsdag den 14. maj og starter kl. 17.00 med møde på Borgen med Lars Barfoed, derefter fællesspisning i Snapstinget og endelig 1½ times kunstrundvisning, hvor vi vil komme rundt i mange af slottets kroge, hvor man normalt ikke har adgang.
Der vil også – formentlig i anden halvdel af juni måned – blive arrangeret en rundvisning på Frederiksberg Rådhus, forestået af Frederiksberg borgmester, Jørgen Glenthøj. Men datoen er endnu ikke fastlagt endeligt.
Jeg kan også oplyse, at dette års sommerskovtur finder sted søndag den 17. august, måske en sejltur til Hven, men nærmere detailler kommer senere.
Klubben har i løbet af året med glæde optaget en del nye medlemmer, og der har kun været få udmeldelser.

Jeg kan varmt anbefale, at man går ind på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk og ser billederne fra sommerskovturen.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2013 og foreslog årets overskud, kr. 13.434,50, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2013 kr. 9.130,62.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man fastholdt det årlige kontingent, der udgør kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Klubbens næstformand Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank genvalgt med akklamation. Formanden takkede for valget.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Anne Duus, Svend Jørgen Thomsen, Lis Søkvist og Annette B. Knudsen. Alle blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Preben Østberg Hansen genopstillede som suppleant til bestyrelsen og blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen, blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9

Grete Henius foreslog, at man arrangerede en rundvisning for medlemmerne og stillede sig til disposition som guide.
Jesper Troels Jensen foreslog, at han og forfatteren m.m. Nikolaj Bøgh afholdt en aften med temaet Konservatismen gennem tiderne, herunder bl.a. brødrene Axel og Poul Møller.
Der var tilslutning til begge forslag, der vil blive forsøgt arrangeret i indeværende år.

……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden. Herefter takkede formanden for genvalget og den store tilslutning.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam
Formand sekretær

Den Konservative Klubs bestyrelse er herefter sammensat således:

Flemming Brank, formand (valgt for 1 år)
Anne Duus, næstformand (på valg i 2016)
Svend Jørgen Thomsen, kasserer (på valg i 2016)
Kirsten Moldam, sekretær (på valg i 2015)
Jørgen Maibom, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Jørgen Glenthøj, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Lis Søkvist, bestyrelsesmedlem (på valg i 2016)
Annette B. Knudsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2016)
Eva Andersson, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)

Preben Østberg Hansen (suppleant)

Revisorer:
Poul Vest
John Hansen
Mogens Lønborg (suppleant)

Efter generalforsamlingen introducerede formanden Mette Abildgaard, der er konservativt medlem af Region Hovedstaden.
Mette Abildgaards indgang var Den Konservative Klubs start i 1882 – og hvad der også skete i det år, bl.a. var det året, hvor Charles Darwin døde og hvor den tyske fysiker Hans Geiger blev født. Han opfandt som bekendt geigertælleren, det skete i 1913.
Mette Abildgaard fortalte spændende og indlevende om sine “første 100 dage” som medlem af Region Hovedstaden, der har 1,7 mill. borgere. Vi fik mange spændende eksempler på regionspolitik, gode såvel som grumme, og en kort omtale af konstitutionsforhandlingerne i årets start.
For Mette Abildgaards arbejde i Regionen er værdighed og tryghed i sundhedspolitiken den afgørende faktor.
Herefter var der en livlig debat i salen, ikke mindst blev der spurgt ud om situationen omkring Akuttelefonen 1813.
Efter debatten gik forsamlingen i Havnerådssalen, hvor der var dækket op med godt smørrebrød, vin, kaffe, the og – ikke mindst – rådhuspandekager.

Sommerskovtur august 2013

Den Konservative Klubs årlige sommerskovtur fandt i år sted søndag den 25. august – en smuk og varm solskinsdag, hvor vi 35 deltagere mødtes kl. 11.30 på Frederiksberg Runddel. Indenfor i Frederiksberg Have ved Frederik VI’s statue skænkede Klubbens formand, Flemming Brank kølig hvidvin og rosé op til os og bød snacks til.
Herefter gik vi samlet hen til Havens udkig til Zoo’s elefanter og derefter til Kanalsejladsen, hvor vi steg ned i 3 både og blev roet en dejlig tur rundt på Kanalerne.
Da sejlturen var ovre, gik vi over til restaurant Allégade 10, hvor der var dækket op på terrassen ved 2 store borde. Her blev serveret en overdådig frokost med tilhørende drikkevarer, og vi sluttede af med en kop kaffe.
En dejlig dag med rige muligheder for en god snak på kryds og tværs, vejret var med os hele dagen, så det blev sent ud på eftermiddagen, førend de sidste gik hjem – nogle fortsatte endda over på Kilen ved CBS, hvor der var open air Opera, arrangeret af den nye forening OperaFrederiksberg.

Se også her på siden de 24 dejlige billeder fra dagen

Generalforsamling 23. april 2013

Den Konservative Klub

Stiftet 1882

Referat
af

Ordinær generalforsamling
23. april 2013 kl. 19.00

på Københavns Rådhus, BR-salen på 2. sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter
3. Beretning om Klubbens virksomhed
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2014)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for 1 år ad gangen)
8. Behandling af indsendte forslag
9. Eventuelt

Ad pkt. 1
Klubbens formand Flemming Brank bød velkommen til Klubbens generalforsamling og foreslog René Ahlgren-Møller valgt som dirigent.

Ad pkt. 2
René Ahlgren-Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og ingen havde indsigelser hertil.

Ad pkt. 3
Formanden aflagde beretningen:

Den Konservative Klub indbød til rundvisning den 4. juni på Københavns Kommunes nye Sundhedshus i Vanløse, og områdechef Lone Jørgensen fortalte spændende og engageret om alle de nye tiltag, der samtidig blev vist frem. Og der var mange gode hjælpemidler, både til brug i Sundhedscentret og til installation i hjemmet. Efter rundvisningen spadserede vi de få skridt til Restaurant Basement, hvor BR-medlem i København, Susanne Møller, fortalte om de sundhedspolitiske tiltag med afsæt i både København og i de konservatives tanker om fremtidens sundhedspolitik. Et godt måltid afsluttede aftenens møde.

Den 26. august, hvor vejret var præcis som vi havde bestilt det – bragende solskin – afholdtes Klubbens årlige sommerskovtur. Vi mødtes på Klampenborg station, hvorfra vi i 6-7 hestedrosker kørte en dejlig tur gennem Dyrehaven, naturligvis med et glas vin i hånden, det var jo varmt, og vi så både kronvildt og mange glade mennesker.

Vel fremme ved Bakken spadserede vi hen til “Nisseskoven” og derefter videre til den aftalte restaurant, hvor et veldækket bord ventede på os. Samtidig sørgede vejrguderne for, at den ensomme byge, der hang der oppe, lige blev sluppet løs, mens vi spiste, så solen igen skinnede, da vi forlod restauranten. Den kendte Allan de Mylius tog os på rundvisning på Bakken, og han kan jo om nogen fortælle mange gode historier om stedet. Det blev selvsagt sent ud på dagen, før vi drog hjemad.

Kort før det årlige Konservative Landsrådsmøde havde vi den 19. september møde med vores Konservative formand, Lars Barfoed. Det foregik her i BR-salen, og mange var mødt frem. Lars fortalte spændende om de aktuelle politiske emner og kom også ind på det kommende Landsråd. Efter debatten udspandt der sig en livlig debat, som fortsatte, da vi var bænket omkring bordet i Havnerådssalen til en bid brød og et glas vin.

Og så oprandt den store dag, den 4. december, hvor Klubben fejrede sin 130 års fødselsdag. Klubben havde inviteret både medlemmer og ikke-medlemmer fra hele Storkøbenhavn, og der var stor tilslutning. Arrangementet foregik – som den slags naturligvis bør gøre – i Odd Fellow Palæets smukke lokaler, og man mødte frem i det store festskrud. Vi startede med et glas champagne og gik derefter til de smukt pyntede borde, hvor vi fik serveret en lækker 3-retters menu til akkompagnement af den pianist, som Klubben snart kan kalde “sin egen”. Klubbens flotte fane var hængt op i salen.

Formanden bød velkommen og holdt derefter en smuk tale for Klubbens udnævnte æresmedlem, tidl. udenrigsminister m.m. Per Stig Møller. Per Stig fik også overrakt et smukt trofæ som bevis for sin status som æresmedlem.

Per Stig Møller var rigtig glad for at blive udnævnt til æresmedlem og kvitterede med en yderst vittig og aktuel tale med overskriften: “Hvad er der egentlig at feste for?” – og der var jo altså mange gode og morsomme grunde.

Senere under middagen holdt også vores konservative formand Lars Barfoed en engageret tale over emnet “Den politiske situation lige nu” og han ankom til festen umiddelbart fra dagens høring med Uffe Elbæk, så der var streg under emnet “lige nu”.

I tiden op til festen havde en del medlemmer deltaget i et kursus for at kunne danse Les Lanciers. Og der blev sandelig danset, helt frem til festen sluttede en time over midnat. Det var virkelig en fest helt i Den Konservative Klubs ånd – helt som i gamle dage, som æresmedlemmet begejstret udtrykte det.

Der har været udtrykt ønske om, at den årlige fødselsdagsfest lægges på en fredag, og det vil bestyrelsen bestræbe sig på at efterkomme.

Og så kan jeg røbe, at Klubbens næste arrangement bliver en rundvisning på “Borgen”, hvor vi også får tid til et møde med et af de 8 medlemmer af Folketinget. Det bliver i anden halvdel af maj eller begyndelsen af juni, datoen er endnu ikke helt fastlagt. I får nærmere besked, så snart det er helt på plads.

Til gengæld er datoen for årets sommerskovtur fastlagt: Det bliver søndag den 25. august, og vi satser på at gentage succes’en for nogle år siden med en dejlig sejltur på kanalerne i Frederiksberg Have – naturligvis med det helt store kolde bord bagefter. Her må damerne gerne komme iført de store sommerhatte og herrerne med en hvid nellike i knaphullet.

Jeg kan varmt anbefale, at man går ind på Klubbens hjemmeside: www.konservativeklub.dk og ser alle billederne fra festen – der er mange. Der ligger også mange dejlige billeder fra både sommerskovturen og mødet med Lars Barfoed her i salen.

Forsamlingen vedtog beretningen énstemmigt og med akklamation.

…….

Herefter ønskede Grete Henius at udtrykke sin ros til Lis Søkvist for hendes tilrettelæggelse og gennemførelse af danseskolearrangementet forud for festen. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Ad pkt. 4
Kassereren Svend Jørgen Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2012 og foreslog årets underskud, kr. -10.980,75, overført til efterfølgende år, hvilket blev énstemmigt vedtaget.

Klubbens egenkapital udgør herefter pr. 31.12.2012 kr. -4.303,88.

Kassereren redegjorde kort for det – forudsete – underskud, der skyldes store udgifter i forbindelse med 130-års festen.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, der var blevet omdelt uunderskrevet. Regnskabet udsendes til medlemmerne i underskrevet form sammen med udsendelsen af referatet af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at man – også med året 2012’s underskud in mente – hævede det årlige kontingent, således at det udgjorde kr. 175.- for enlige og kr. 275.- for par.

Dette vedtoges énstemmigt.

Ad pkt. 6 a

Klubbens næstformand Anne Duus foreslog genvalg af formanden. Herefter blev Flemming Brank genvalgt med akklamation. Formanden takkede for valget.

Ad pkt. 6 b

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jørgen Glenthøj, Jørgen Maibom, Kirsten Moldam. Alle blev genvalgt med akklamation.

Et yderligere bestyrelsesmedlem skulle vælges. Bestyrelsen foreslog Eva Andersson, der blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 6 c
Inger Maibom ønskede ikke genopstilling. Bestyrelsen foreslog Preben Østberg Hansen, der blev valgt med akklamation.

Ad pkt. 7

De hidtidige revisorer, Poul Vest og John L. Hansen, blev genvalgt med akklamation.

Mogens Lønborg genvalgtes énstemmigt og med akklamation som revisorsuppleant.

Ad pkt. 8

Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9

Der var intet til punktet.

……………..

Dirigenten rundede mødet af og takkede for god orden. Herefter takkede formanden for genvalget og den store tilslutning.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Flemming Brank Kirsten Moldam
Formand sekretær

Den Konservative Klubs bestyrelse er herefter sammensat således:

Flemming Brank, formand (valgt for 1 år)
Anne Duus, næstformand (på valg i 2014)
Svend Jørgen Thomsen, kasserer (på valg i 2014)
Kirsten Moldam, sekretær (på valg i 2015)
Jørgen Maibom, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Jørgen Glenthøj, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)
Lis Søkvist, bestyrelsesmedlem (på valg i 2014)
Annette B. Knudsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2014)
Eva Andersson, bestyrelsesmedlem (på valg i 2015)

Preben Østberg Hansen (suppleant)

Revisorer:
Poul Vest
John Hansen
Mogens Lønborg (suppleant)

Efter generalforsamlingen gik aftenens taler, BR-medlem i København Susanne Møller, på talerstolen og fortalte om de mange spændende tiltag i København, både på sundhedsområdet, der naturligt ligger hende nærmest, bl.a. handicap-området, som hun fandt dårligt håndteret af Enhedslistens Mikkel Warming, men også folkeskolen og integrationspolitikken blev rundet. Hun fastslog, at kommunens kerneprincipper skal være på plads, borgeradministrationen bør medvirke til at gøre borgernes dagligdag bedre og enklere – ikke dyrke landspolitik.

Herefter udspandt der sig en god debat i salen, bl.a. om anlæg af Havnetunnellen, de stadigt stigende ejendomsskatter, budgetforliget.

Efter debatten gik forsamlingen i Havnerådssalen, hvor der var dækket op med godt smørrebrød, vin, kaffe, the og – ikke mindst – rådhuspandekager.

1 2 3 5

Nyt fra Facebook

Arkiv